Romerike Dykker Klubb
Juridisk navn:  Romerike Dykker Klubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 377 Postboks 377 Fax:
2051 Jessheim 2051 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 992540265
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/11/1970
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 28.000
Resultat: 10.000
Egenkapital: 80.000
Regnskap for  Romerike Dykker Klubb
Resultat 2008
Driftsinntekter 28.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 10.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 80.000
Sum egenkapital 80.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 28.000
Driftsinntekter 28.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -19.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 80.000
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 80.000
Sum egenkapital 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 35.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex