Roztoc As
Juridisk navn:  Roztoc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Karlsmarka 114 Karlsmarka 114 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917400059
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-444.44%
Egenkapital  
  
-82.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -49.000 -9.000 43.000
Egenkapital: 10.000 58.000 67.000
Regnskap for  Roztoc As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -3.000 0
Driftsresultat -7.000 -3.000 0
Finansinntekter -35.000 39.000 43.000
Finanskostnader -6.000 -45.000 0
Finans -41.000 -6.000 43.000
Resultat før skatt -49.000 -9.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -49.000 -9.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 223.000 0 0
Sum omløpsmidler 200.000 288.000 297.000
Sum eiendeler 423.000 288.000 297.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 28.000 37.000
Sum egenkapital 10.000 58.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 230.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 423.000 288.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -3.000 0
Driftskostnader -7.000 -3.000 0
Driftsresultat -7.000 -3.000 0
Finansinntekter -35.000 39.000 43.000
Finanskostnader -6.000 -45.000 0
Finans -41.000 -6.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -49.000 -9.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 223.000 0 0
Sum anleggsmidler 223.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 172.000 251.000 292.000
Kasse, bank 27.000 37.000 5.000
Sum omløpsmidler 200.000 288.000 297.000
Sum eiendeler 423.000 288.000 297.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 28.000 37.000
Sum egenkapital 10.000 58.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 290.000 230.000 230.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 423.000 288.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 288.000 297.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 0 0
Soliditet 2.4 20.1 22.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 -0.1
Gjeldsgrad 41.3 4 3.4
Total kapitalrentabilitet -9.9 12.5 14.5
Signatur
30.06.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
30.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex