Rutebilane I Brekke AS
Juridisk navn:  Rutebilane I Brekke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57785405
Sognefjordvegen 392 Sognefjordvegen 392 Fax: 57785405
5961 Brekke 5961 Brekke
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 964379343
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/10/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.25%
Resultat  
  
-67.35%
Egenkapital  
  
-3.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.179.000 2.571.000 3.820.000 5.503.000 5.141.000
Resultat: 192.000 588.000 1.026.000 1.206.000 839.000
Egenkapital: 10.486.000 10.842.000 10.852.000 10.259.000 9.644.000
Regnskap for  Rutebilane I Brekke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.179.000 2.571.000 3.820.000 5.503.000 5.141.000
Driftskostnader -2.089.000 -2.082.000 -2.891.000 -4.452.000 -4.515.000
Driftsresultat 89.000 489.000 928.000 1.051.000 625.000
Finansinntekter 114.000 109.000 105.000 173.000 242.000
Finanskostnader -12.000 -11.000 -8.000 -19.000 -29.000
Finans 102.000 98.000 97.000 154.000 213.000
Resultat før skatt 192.000 588.000 1.026.000 1.206.000 839.000
Skattekostnad -48.000 -99.000 -233.000 -391.000 -294.000
Årsresultat 144.000 490.000 793.000 815.000 545.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 866.000 1.052.000 1.253.000 1.823.000 2.555.000
Sum omløpsmidler 10.625.000 11.706.000 11.381.000 10.127.000 10.550.000
Sum eiendeler 11.491.000 12.758.000 12.634.000 11.950.000 13.105.000
Sum opptjent egenkapital 7.786.000 8.142.000 8.152.000 7.559.000 6.944.000
Sum egenkapital 10.486.000 10.842.000 10.852.000 10.259.000 9.644.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.005.000 1.916.000 1.782.000 1.691.000 3.460.000
Sum gjeld og egenkapital 11.491.000 12.758.000 12.634.000 11.950.000 13.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.179.000 2.421.000 3.755.000 5.448.000 5.141.000
Andre inntekter 0 150.000 64.000 55.000 0
Driftsinntekter 2.179.000 2.571.000 3.820.000 5.503.000 5.141.000
Varekostnad -196.000 -278.000 -329.000 -627.000 -432.000
Lønninger -1.125.000 -1.029.000 -1.407.000 -1.783.000 -1.890.000
Avskrivning -186.000 -201.000 -155.000 -735.000 -889.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -582.000 -574.000 -1.000.000 -1.307.000 -1.304.000
Driftskostnader -2.089.000 -2.082.000 -2.891.000 -4.452.000 -4.515.000
Driftsresultat 89.000 489.000 928.000 1.051.000 625.000
Finansinntekter 114.000 109.000 105.000 173.000 242.000
Finanskostnader -12.000 -11.000 -8.000 -19.000 -29.000
Finans 102.000 98.000 97.000 154.000 213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 144.000 490.000 793.000 815.000 545.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 540.000 540.000 540.000 539.000 536.000
Maskiner anlegg 326.000 512.000 713.000 1.284.000 2.019.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 866.000 1.052.000 1.253.000 1.823.000 2.555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 866.000 1.052.000 1.253.000 1.823.000 2.555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 180.000 217.000 360.000 485.000 503.000
Andre fordringer 11.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.433.000 11.489.000 11.021.000 9.642.000 10.047.000
Sum omløpsmidler 10.625.000 11.706.000 11.381.000 10.127.000 10.550.000
Sum eiendeler 11.491.000 12.758.000 12.634.000 11.950.000 13.105.000
Sum opptjent egenkapital 7.786.000 8.142.000 8.152.000 7.559.000 6.944.000
Sum egenkapital 10.486.000 10.842.000 10.852.000 10.259.000 9.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 186.000 38.000 741.000 606.000 450.000
Betalbar skatt 48.000 99.000 233.000 391.000 315.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 140.000 109.000 163.000 170.000
Utbytte -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 154.000 1.140.000 499.000 330.000 2.326.000
Sum kortsiktig gjeld 1.005.000 1.916.000 1.782.000 1.691.000 3.460.000
Sum gjeld og egenkapital 11.491.000 12.758.000 12.634.000 11.950.000 13.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.620.000 9.790.000 9.599.000 8.436.000 7.090.000
Likviditetsgrad 1 10.6 6.1 6.4 6.0 3.0
Likviditetsgrad 2 10.6 6.1 6.4 6.0 3.1
Soliditet 91.3 8 85.9 85.8 73.6
Resultatgrad 4.1 1 24.3 19.1 12.2
Rentedekningsgrad 7.4 44.5 1 64.4 29.9
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.8 4.7 8.2 10.2 6.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex