Sør-Trøndelag Trykk AS
Juridisk navn:  Sør-Trøndelag Trykk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72487545
Orkdalsveien 57 Orkdalsveien 57 Fax: 72487545
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 980281361
Aksjekapital: 174.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-9.6%
Egenkapital  
  
-4.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -434.000 -396.000 -404.000 -369.000 -224.000
Egenkapital: 2.404.000 2.510.000 5.094.000 5.155.000 5.184.000
Regnskap for  Sør-Trøndelag Trykk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -450.000 -420.000 -415.000 -451.000 -422.000
Driftsresultat -451.000 -420.000 -415.000 -452.000 -422.000
Finansinntekter 31.000 24.000 12.000 83.000 199.000
Finanskostnader -14.000 0 0 0 0
Finans 17.000 24.000 12.000 83.000 199.000
Resultat før skatt -434.000 -396.000 -404.000 -369.000 -224.000
Skattekostnad 95.000 94.000 101.000 97.000 72.000
Årsresultat -338.000 -302.000 -302.000 -271.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.992.000 3.323.000 3.653.000 3.983.000 4.313.000
Sum omløpsmidler 303.000 1.759.000 1.550.000 1.306.000 13.015.000
Sum eiendeler 3.295.000 5.082.000 5.203.000 5.289.000 17.328.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.558.000 2.860.000 3.132.000
Sum egenkapital 2.404.000 2.510.000 5.094.000 5.155.000 5.184.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 71.000 101.000 126.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 850.000 2.500.000 8.000 8.000 12.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.295.000 5.081.000 5.203.000 5.289.000 17.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -330.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -90.000 -85.000 -121.000 -92.000
Driftskostnader -450.000 -420.000 -415.000 -451.000 -422.000
Driftsresultat -451.000 -420.000 -415.000 -452.000 -422.000
Finansinntekter 31.000 24.000 12.000 83.000 199.000
Finanskostnader -14.000 0 0 0 0
Finans 17.000 24.000 12.000 83.000 199.000
Konsernbidrag 0 -2.500.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -338.000 -302.000 -302.000 -271.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.992.000 3.323.000 3.653.000 3.983.000 4.313.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.992.000 3.323.000 3.653.000 3.983.000 4.313.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.992.000 3.323.000 3.653.000 3.983.000 4.313.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 303.000 1.759.000 1.550.000 1.306.000 13.015.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 303.000 1.759.000 1.550.000 1.306.000 13.015.000
Sum eiendeler 3.295.000 5.082.000 5.203.000 5.289.000 17.328.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.558.000 2.860.000 3.132.000
Sum egenkapital 2.404.000 2.510.000 5.094.000 5.155.000 5.184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 71.000 101.000 126.000 142.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 71.000 101.000 126.000 142.000
Leverandørgjeld 0 0 8.000 8.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 850.000 2.500.000 0 0 12.000.000
Sum kortsiktig gjeld 850.000 2.500.000 8.000 8.000 12.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.295.000 5.081.000 5.203.000 5.289.000 17.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -547.000 -741.000 1.542.000 1.298.000 1.013.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 193.8 163.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 193.8 163.3 1.1
Soliditet 7 49.4 97.9 97.5 29.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -32.2
Gjeldsgrad 0.4 1 0 0 2.3
Total kapitalrentabilitet -12.7 -7.8 -7.7 -1.3
Signatur
07.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex