Sørbø Holding AS
Juridisk navn:  Sørbø Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51585000
Postboks 3084 Hillevåg Breiflåtveien 21 Fax: 51582595
4095 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 976799542
Aksjekapital: 1.450.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3476.02%
Egenkapital  
  
208.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 84.537.000 2.364.000 27.225.000 3.625.000 3.627.000
Egenkapital: 95.705.000 31.066.000 28.702.000 15.252.000 15.252.000
Regnskap for  Sørbø Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 85.047.000 2.500.000 27.595.000 3.990.000 4.177.000
Finanskostnader -510.000 -136.000 -371.000 -365.000 -550.000
Finans 84.537.000 2.364.000 27.224.000 3.625.000 3.627.000
Resultat før skatt 84.537.000 2.364.000 27.225.000 3.625.000 3.627.000
Skattekostnad 102.000 0 0 0 0
Årsresultat 84.639.000 2.364.000 27.225.000 3.625.000 3.627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.814.000 28.811.000 28.811.000 33.849.000 33.484.000
Sum omløpsmidler 85.000.000 2.364.000 27.224.000 3.625.000 3.625.000
Sum eiendeler 115.814.000 31.175.000 56.035.000 37.474.000 37.109.000
Sum opptjent egenkapital 94.255.000 29.616.000 27.252.000 3.652.000 27.000
Sum egenkapital 95.705.000 31.066.000 28.702.000 15.252.000 15.252.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 109.000 109.000 18.596.000 18.231.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000.000 0 27.224.000 3.625.000 3.625.000
Sum gjeld og egenkapital 115.814.000 31.175.000 56.035.000 37.473.000 37.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 85.047.000 2.500.000 27.595.000 3.990.000 4.177.000
Finanskostnader -510.000 -136.000 -371.000 -365.000 -550.000
Finans 84.537.000 2.364.000 27.224.000 3.625.000 3.627.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 0 0 0 -3.625.000
Årsresultat 84.639.000 2.364.000 27.225.000 3.625.000 3.627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.712.000 28.811.000 28.811.000 33.849.000 33.484.000
Sum anleggsmidler 30.814.000 28.811.000 28.811.000 33.849.000 33.484.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 85.000.000 2.364.000 27.224.000 3.625.000 3.625.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 85.000.000 2.364.000 27.224.000 3.625.000 3.625.000
Sum eiendeler 115.814.000 31.175.000 56.035.000 37.474.000 37.109.000
Sum opptjent egenkapital 94.255.000 29.616.000 27.252.000 3.652.000 27.000
Sum egenkapital 95.705.000 31.066.000 28.702.000 15.252.000 15.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 109.000 109.000 18.596.000 18.231.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 0 0 0 -3.625.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 27.224.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000.000 0 27.224.000 3.625.000 3.625.000
Sum gjeld og egenkapital 115.814.000 31.175.000 56.035.000 37.473.000 37.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000.000 2.364.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 4.3 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 4.3 0 1 1.1 1.1
Soliditet 82.6 99.7 51.2 40.7 41.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0 10.9 7.6
Gjeldsgrad 0.2 0 1 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 73.4 8 49.2 10.6 11.3
Signatur
24.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex