Sørbøen Skogservice As
Juridisk navn:  Sørbøen Skogservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirskogvegen 742 Leirskogvegen 742 Fax:
2930 Bagn 2930 Bagn
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Aurdal
Org.nr: 920702910
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.669.000
Resultat: 631.000
Egenkapital: 512.000
Regnskap for  Sørbøen Skogservice As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.669.000
Driftskostnader -2.038.000
Driftsresultat 631.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 631.000
Skattekostnad -144.000
Årsresultat 488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000
Sum omløpsmidler 731.000
Sum eiendeler 756.000
Sum opptjent egenkapital 482.000
Sum egenkapital 512.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000
Sum gjeld og egenkapital 757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.669.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.669.000
Varekostnad -1.590.000
Lønninger -234.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -211.000
Driftskostnader -2.038.000
Driftsresultat 631.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 25.000
Sum varige driftsmidler 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 25.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 143.000
Andre fordringer 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 579.000
Sum omløpsmidler 731.000
Sum eiendeler 756.000
Sum opptjent egenkapital 482.000
Sum egenkapital 512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 22.000
Betalbar skatt 143.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000
Sum gjeld og egenkapital 757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 487.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3
Soliditet 67.6
Resultatgrad 23.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 83.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex