Sørlandet Bil As
Juridisk navn:  Sørlandet Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holthes Vei 2 Holthes Vei 2 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 918924671
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/18/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.93%
Resultat  
  
-49.86%
Egenkapital  
  
46.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 62.880.000 43.387.000 7.779.000
Resultat: 2.004.000 3.997.000 338.000
Egenkapital: 4.910.000 3.350.000 357.000
Regnskap for  Sørlandet Bil As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 62.880.000 43.387.000 7.779.000
Driftskostnader -60.861.000 -39.350.000 -7.427.000
Driftsresultat 2.019.000 4.037.000 352.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -17.000 -41.000 -14.000
Finans -15.000 -40.000 -14.000
Resultat før skatt 2.004.000 3.997.000 338.000
Skattekostnad -443.000 -919.000 -81.000
Årsresultat 1.560.000 3.077.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 101.000 0
Sum omløpsmidler 7.989.000 6.691.000 1.303.000
Sum eiendeler 8.090.000 6.792.000 1.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.880.000 3.320.000 257.000
Sum egenkapital 4.910.000 3.350.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.180.000 3.443.000 946.000
Sum gjeld og egenkapital 8.090.000 6.793.000 1.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.708.000 43.281.000 7.779.000
Andre inntekter 1.171.000 106.000 0
Driftsinntekter 62.880.000 43.387.000 7.779.000
Varekostnad -57.901.000 -37.704.000 -8.117.000
Lønninger -1.125.000 -883.000 -86.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.835.000 -763.000 -128.000
Driftskostnader -60.861.000 -39.350.000 -7.427.000
Driftsresultat 2.019.000 4.037.000 352.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -17.000 -41.000 -14.000
Finans -15.000 -40.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.560.000 3.077.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 101.000 0
Sum anleggsmidler 101.000 101.000 0
Varebeholdning 6.622.000 6.582.000 904.000
Kundefordringer 755.000 5.000 355.000
Andre fordringer 156.000 92.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 457.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 7.989.000 6.691.000 1.303.000
Sum eiendeler 8.090.000 6.792.000 1.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.880.000 3.320.000 257.000
Sum egenkapital 4.910.000 3.350.000 357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.283.000 573.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 783.000 475.000 270.000
Betalbar skatt 443.000 919.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 73.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.881.000 693.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 3.180.000 3.443.000 946.000
Sum gjeld og egenkapital 8.090.000 6.793.000 1.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.809.000 3.248.000 357.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.4
Soliditet 60.7 49.3 27.4
Resultatgrad 3.2 9.3 4.5
Rentedekningsgrad 118.8 98.5 25.1
Gjeldsgrad 0.6 1 2.6
Total kapitalrentabilitet 2 59.4 2
Signatur
05.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
NORDAL BERNT ARVID STENE
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex