Samal & Co AS
Juridisk navn:  Samal & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55926060
Haakon Sæthres Veg 19 Haakon Sæthres Veg 19 Fax: 55319947
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917915520
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 26.04.1965
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
65,55%
Resultat  
  
356,52%
Egenkapital  
  
46,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 4.339.000 2.621.000 2.916.000 2.510.000 3.053.000
Resultat: 118.000 -46.000 334.000 -853.000 135.000
Egenkapital: 570.000 390.000 533.000 87.000 907.000
Regnskap for  Samal & Co AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 4.339.000 2.621.000 2.916.000 2.510.000 3.053.000
Driftskostnader -4.220.000 -2.667.000 -2.586.000 -3.045.000 -2.910.000
Driftsresultat 119.000 -46.000 330.000 -535.000 142.000
Finansinntekter 0 1.000 4.000 6.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -323.000 -25.000
Finans -1.000 0 4.000 -317.000 -7.000
Resultat før skatt 118.000 -46.000 334.000 -853.000 135.000
Skattekostnad 55.000 0 112.000 32.000 -32.000
Årsresultat 173.000 -46.000 446.000 -820.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -140.000 -129.000 -203.000 25.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.119.000 731.000 1.044.000 405.000 1.298.000
Sum eiendeler 979.000 602.000 841.000 430.000 1.318.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 -110.000 33.000 -413.000 407.000
Sum egenkapital 570.000 390.000 533.000 87.000 907.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 0 32.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 212.000 296.000 343.000 379.000
Sum gjeld og egenkapital 979.000 602.000 841.000 430.000 1.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.337.000 2.558.000 2.696.000 2.342.000 1.932.000
Andre inntekter 1.000 62.000 220.000 168.000 1.121.000
Driftsinntekter 4.339.000 2.621.000 2.916.000 2.510.000 3.053.000
Varekostnad -2.646.000 -1.732.000 -1.526.000 -1.304.000 -1.083.000
Lønninger -771.000 -516.000 -717.000 -1.313.000 -1.326.000
Avskrivning -77.000 -44.000 -16.000 -10.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -726.000 -375.000 -327.000 -418.000 -492.000
Driftskostnader -4.220.000 -2.667.000 -2.586.000 -3.045.000 -2.910.000
Driftsresultat 119.000 -46.000 330.000 -535.000 142.000
Finansinntekter 0 1.000 4.000 6.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -323.000 -25.000
Finans -1.000 0 4.000 -317.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 -46.000 446.000 -820.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 0 112.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 143.000 6.000 10.000 20.000
Sum varige driftsmidler 77.000 143.000 6.000 10.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler -272.000 -272.000 -322.000 15.000 0
Sum anleggsmidler -140.000 -129.000 -203.000 25.000 20.000
Varebeholdning 35.000 35.000 0 0 0
Kundefordringer 660.000 112.000 506.000 168.000 263.000
Andre fordringer -184.000 -35.000 0 35.000 330.000
Sum investeringer 322.000 322.000 322.000 0 0
Kasse, bank 286.000 296.000 216.000 202.000 705.000
Sum omløpsmidler 1.119.000 731.000 1.044.000 405.000 1.298.000
Sum eiendeler 979.000 602.000 841.000 430.000 1.318.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 -110.000 33.000 -413.000 407.000
Sum egenkapital 570.000 390.000 533.000 87.000 907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 12.000 0 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 0 32.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 296.000 147.000 140.000 146.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 65.000 156.000 198.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 212.000 296.000 343.000 379.000
Sum gjeld og egenkapital 979.000 602.000 841.000 430.000 1.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 710.000 519.000 748.000 62.000 919.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.4 3.5 1.2 3.4
Likviditetsgrad 2 2.7 3.3 3.6 1.2 3.5
Soliditet 58.2 64.8 63.4 20.2 68.8
Resultatgrad 2.7 -1.8 11.3 -21.3 4.7
Rentedekningsgrad 1 -45.0 -1.6 6.4
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.6 3.9 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.2 -7.5 39.7 -123.0 12.1
Signatur
22.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
RUTH GIÆVER-ENGER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex