Sameiet Kingosgate 15-21
Juridisk navn:  Sameiet Kingosgate 15-21
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22809595
C/O Enqvist Eiendomsdrift As Postboks 6653 Rodeløkka C/O Enqvist Eiendomsdrift As Konghellegata 3 Fax: 22809596
0502 Oslo 569 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988334901
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/25/2005
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Enqvist Eiendomsdrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.67%
Resultat  
  
-10.18%
Egenkapital  
  
10.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.365.000 5.077.000 4.955.000 4.763.000 4.636.000
Resultat: 150.000 167.000 0 0 0
Egenkapital: 1.580.000 1.431.000 1.264.000 4.050.000 4.069.000
Regnskap for  Sameiet Kingosgate 15-21
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.365.000 5.077.000 4.955.000 4.763.000 4.636.000
Driftskostnader -5.220.000 -4.914.000 -7.804.000 -4.838.000 -4.761.000
Driftsresultat 145.000 163.000 -2.849.000 -75.000 -126.000
Finansinntekter 5.000 4.000 62.000 57.000 85.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 62.000 57.000 85.000
Resultat før skatt 150.000 167.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 167.000 -2.787.000 -18.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.097.000 1.916.000 1.903.000 4.367.000 4.689.000
Sum eiendeler 2.097.000 1.916.000 1.903.000 4.367.000 4.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.580.000 1.431.000 1.264.000 4.050.000 4.069.000
Sum egenkapital 1.580.000 1.431.000 1.264.000 4.050.000 4.069.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 517.000 486.000 639.000 317.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 2.097.000 1.917.000 1.903.000 4.367.000 4.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.967.000 4.888.000 4.771.000 4.586.000 4.452.000
Andre inntekter 398.000 189.000 184.000 176.000 184.000
Driftsinntekter 5.365.000 5.077.000 4.955.000 4.763.000 4.636.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -222.000 -262.000 -205.000 -228.000 -163.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.998.000 -4.652.000 -7.599.000 -4.610.000 -4.598.000
Driftskostnader -5.220.000 -4.914.000 -7.804.000 -4.838.000 -4.761.000
Driftsresultat 145.000 163.000 -2.849.000 -75.000 -126.000
Finansinntekter 5.000 4.000 62.000 57.000 85.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 62.000 57.000 85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 167.000 -2.787.000 -18.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 35.000 9.000 2.000 28.000
Andre fordringer 423.000 408.000 424.000 743.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.670.000 1.473.000 1.469.000 3.622.000 4.342.000
Sum omløpsmidler 2.097.000 1.916.000 1.903.000 4.367.000 4.689.000
Sum eiendeler 2.097.000 1.916.000 1.903.000 4.367.000 4.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.580.000 1.431.000 1.264.000 4.050.000 4.069.000
Sum egenkapital 1.580.000 1.431.000 1.264.000 4.050.000 4.069.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 459.000 162.000 311.000 259.000 559.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 324.000 328.000 58.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 517.000 486.000 639.000 317.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 2.097.000 1.917.000 1.903.000 4.367.000 4.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.580.000 1.430.000 1.264.000 4.050.000 4.069.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.9 3 13.8 7.6
Likviditetsgrad 2 4.1 3.9 3 13.8 7.6
Soliditet 75.3 74.6 66.4 92.7 86.8
Resultatgrad 2.7 3.2 -57.5 -1.6 -2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.2 8.7 -146.5 -0.4 -0.9
Signatur
05.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex