Sandforest Records
Juridisk navn:  Sandforest Records
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95703443
Kringengata 8 Kringengata 8 Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 993536512
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 31.01.2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
1041,38%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 331.000 29.000
Resultat: 293.000 -293.000
Egenkapital: 0 -293.000
Regnskap for  Sandforest Records
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 331.000 29.000
Driftskostnader -38.000 -323.000
Driftsresultat 293.000 -293.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 293.000 -293.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 293.000 -293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000
Sum omløpsmidler 0 27.000
Sum eiendeler 0 40.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 -293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 334.000
Sum gjeld og egenkapital 0 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000
Andre inntekter 304.000
Driftsinntekter 331.000 29.000
Varekostnad -10.000 -146.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000 -172.000
Driftskostnader -38.000 -323.000
Driftsresultat 293.000 -293.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 293.000 -293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 13.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 12.000
Andre fordringer 0 3.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0 13.000
Sum omløpsmidler 0 27.000
Sum eiendeler 0 40.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 -293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 333.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 334.000
Sum gjeld og egenkapital 0 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -307.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.1
Soliditet -714.6
Resultatgrad 88.5 -1010.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1
Total kapitalrentabilitet -714.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex