Sandvoll Handel As
Juridisk navn:  Sandvoll Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96626456
Fax: 53478782
5452 Sandvoll 5452 Sandvoll
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 951635200
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/18/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
93.59%
Resultat  
  
217.02%
Egenkapital  
  
32200%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 10.750.000 5.553.000 1.400.000 0 50.000
Resultat: 447.000 141.000 909.000 -89.000 486.000
Egenkapital: 321.000 -1.000 -104.000 -998.000 -909.000
Regnskap for  Sandvoll Handel As
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 10.750.000 5.553.000 1.400.000 0 50.000
Driftskostnader -10.291.000 -5.387.000 -342.000 -41.000 541.000
Driftsresultat 459.000 166.000 1.058.000 -40.000 591.000
Finansinntekter 5.000 13.000 0 13.000 2.000
Finanskostnader -17.000 -38.000 -150.000 -62.000 -108.000
Finans -12.000 -25.000 -150.000 -49.000 -106.000
Resultat før skatt 447.000 141.000 909.000 -89.000 486.000
Skattekostnad -125.000 -38.000 -15.000 0 0
Årsresultat 322.000 103.000 894.000 -89.000 486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 40.000 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.177.000 1.430.000 1.400.000 1.188.000 1.596.000
Sum eiendeler 3.208.000 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -241.000 -344.000 -1.238.000 -1.149.000
Sum egenkapital 321.000 -1.000 -104.000 -998.000 -909.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.227.000 1.564.000 1.528.000
Sum kortsiktig gjeld 2.888.000 1.471.000 277.000 623.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 3.209.000 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.747.000 5.530.000 1.400.000 0 50.000
Andre inntekter 3.000 24.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.750.000 5.553.000 1.400.000 0 50.000
Varekostnad -7.205.000 -3.483.000 -275.000 -10.000 558.000
Lønninger -1.572.000 -1.060.000 0 0 0
Avskrivning -9.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.505.000 -838.000 -67.000 -31.000 -17.000
Driftskostnader -10.291.000 -5.387.000 -342.000 -41.000 541.000
Driftsresultat 459.000 166.000 1.058.000 -40.000 591.000
Finansinntekter 5.000 13.000 0 13.000 2.000
Finanskostnader -17.000 -38.000 -150.000 -62.000 -108.000
Finans -12.000 -25.000 -150.000 -49.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 322.000 103.000 894.000 -89.000 486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 40.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 31.000 40.000 0 1.000 1.000
Varebeholdning 2.150.000 595.000 0 1.183.000 1.550.000
Kundefordringer 752.000 476.000 0 2.000 2.000
Andre fordringer 185.000 169.000 1.400.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 191.000 0 2.000 44.000
Sum omløpsmidler 3.177.000 1.430.000 1.400.000 1.188.000 1.596.000
Sum eiendeler 3.208.000 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -241.000 -344.000 -1.238.000 -1.149.000
Sum egenkapital 321.000 -1.000 -104.000 -998.000 -909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.227.000 1.564.000 1.528.000
Leverandørgjeld 2.007.000 1.000.000 60.000 34.000 503.000
Betalbar skatt 125.000 38.000 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 238.000 100.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 518.000 334.000 200.000 589.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 2.888.000 1.471.000 277.000 623.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 3.209.000 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 -41.000 1.123.000 565.000 618.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 5.1 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 5.1 0.1 0.1
Soliditet 10.0 -0.1 -7.4 -83.9 -56.9
Resultatgrad 4.3 3.0 75.6 1182.0
Rentedekningsgrad 27.3 4.7 7.1 -0.4 5.5
Gjeldsgrad 9.0 -1471.0 -14.5 -2.2 -2.8
Total kapitalrentabilitet 14.5 12.2 75.6 -2.3 37.1
Signatur
04.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2013
JAN ERIK HANDELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex