Sandvoll Handel As
Juridisk navn:  Sandvoll Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96626456
C/o Trelasten As C/o Trelasten As Fax: 53478782
5452 Sandvoll 5452 Sandvoll
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 951635200
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/18/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
296.64%
Resultat  
  
-84.49%
Egenkapital  
  
99.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 5.553.000 1.400.000 0 50.000 524.000
Resultat: 141.000 909.000 -89.000 486.000 -1.509.000
Egenkapital: -1.000 -104.000 -998.000 -909.000 -1.395.000
Regnskap for  Sandvoll Handel As
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 5.553.000 1.400.000 0 50.000 524.000
Driftskostnader -5.387.000 -342.000 -41.000 541.000 -1.108.000
Driftsresultat 166.000 1.058.000 -40.000 591.000 -583.000
Finansinntekter 13.000 0 13.000 2.000 0
Finanskostnader -38.000 -150.000 -62.000 -108.000 -925.000
Finans -25.000 -150.000 -49.000 -106.000 -925.000
Resultat før skatt 141.000 909.000 -89.000 486.000 -1.509.000
Skattekostnad -38.000 -15.000 0 0 0
Årsresultat 103.000 894.000 -89.000 486.000 -1.509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 0 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.430.000 1.400.000 1.188.000 1.596.000 2.184.000
Sum eiendeler 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000 2.185.000
Sum opptjent egenkapital -241.000 -344.000 -1.238.000 -1.149.000 -1.635.000
Sum egenkapital -1.000 -104.000 -998.000 -909.000 -1.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.227.000 1.564.000 1.528.000 2.076.000
Sum kortsiktig gjeld 1.471.000 277.000 623.000 978.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000 2.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.530.000 1.400.000 0 50.000 -22.000
Andre inntekter 24.000 0 0 0 546.000
Driftsinntekter 5.553.000 1.400.000 0 50.000 524.000
Varekostnad -3.483.000 -275.000 -10.000 558.000 -930.000
Lønninger -1.060.000 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -838.000 -67.000 -31.000 -17.000 -178.000
Driftskostnader -5.387.000 -342.000 -41.000 541.000 -1.108.000
Driftsresultat 166.000 1.058.000 -40.000 591.000 -583.000
Finansinntekter 13.000 0 13.000 2.000 0
Finanskostnader -38.000 -150.000 -62.000 -108.000 -925.000
Finans -25.000 -150.000 -49.000 -106.000 -925.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 894.000 -89.000 486.000 -1.509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 40.000 0 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 595.000 0 1.183.000 1.550.000 2.180.000
Kundefordringer 476.000 0 2.000 2.000 2.000
Andre fordringer 169.000 1.400.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 191.000 0 2.000 44.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.430.000 1.400.000 1.188.000 1.596.000 2.184.000
Sum eiendeler 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000 2.185.000
Sum opptjent egenkapital -241.000 -344.000 -1.238.000 -1.149.000 -1.635.000
Sum egenkapital -1.000 -104.000 -998.000 -909.000 -1.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.227.000 1.564.000 1.528.000 2.076.000
Leverandørgjeld 1.000.000 60.000 34.000 503.000 472.000
Betalbar skatt 38.000 15.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 200.000 589.000 474.000 1.031.000
Sum kortsiktig gjeld 1.471.000 277.000 623.000 978.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 1.470.000 1.400.000 1.189.000 1.597.000 2.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 1.123.000 565.000 618.000 681.000
Likviditetsgrad 1 1.0 5.1 1.9 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 5.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -0.1 -7.4 -83.9 -56.9 -63.9
Resultatgrad 3.0 75.6 1182.0 -111.3
Rentedekningsgrad 4.7 7.1 -0.4 5.5 -0.6
Gjeldsgrad -1471.0 -14.5 -2.2 -2.8 -2.6
Total kapitalrentabilitet 12.2 75.6 -2.3 37.1 -26.7
Signatur
04.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2013
JAN ERIK HANDELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2010
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex