Sb Skog As
Juridisk navn:  Sb Skog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46833333
Fredensvoldvegen 2 Fredensvoldvegen 2 Fax: 62464851
2408 Elverum 2408 Elverum
Fylke: Kommune:
Hedmark Elverum
Org.nr: 876685582
Aksjekapital: 15.341.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 3/21/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.64%
Resultat  
  
220.77%
Egenkapital  
  
94.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 590.977.000 534.162.000 522.141.000 494.479.000 532.992.000
Resultat: 5.397.000 -4.469.000 -6.854.000 -12.187.000 -7.258.000
Egenkapital: 9.060.000 4.662.000 1.778.000 8.632.000 15.950.000
Regnskap for  Sb Skog As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 590.977.000 534.162.000 522.141.000 494.479.000 532.992.000
Driftskostnader -585.134.000 -535.286.000 -526.418.000 -505.101.000 -539.313.000
Driftsresultat 5.843.000 -1.125.000 -4.277.000 -10.622.000 -6.320.000
Finansinntekter 294.000 1.055.000 1.000 867.000 558.000
Finanskostnader -740.000 -4.087.000 -2.201.000 -2.003.000 -1.496.000
Finans -446.000 -3.032.000 -2.200.000 -1.136.000 -938.000
Resultat før skatt 5.397.000 -4.469.000 -6.854.000 -12.187.000 -7.258.000
Skattekostnad 0 0 0 2.369.000 2.068.000
Årsresultat 5.397.000 -4.469.000 -6.854.000 -9.818.000 -5.190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.493.000 8.125.000 8.162.000 10.963.000 8.590.000
Sum omløpsmidler 72.118.000 62.296.000 69.785.000 73.095.000 86.556.000
Sum eiendeler 80.611.000 70.421.000 77.947.000 84.058.000 95.146.000
Sum opptjent egenkapital -14.246.000 -18.645.000 -14.176.000 -7.322.000 2.496.000
Sum egenkapital 9.060.000 4.662.000 1.778.000 8.632.000 15.950.000
Sum langsiktig gjeld 0 920.000 3.590.000 4.707.000 8.250.000
Sum kortsiktig gjeld 71.549.000 64.839.000 72.579.000 70.720.000 70.945.000
Sum gjeld og egenkapital 80.609.000 70.420.000 77.947.000 84.059.000 95.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 590.837.000 533.524.000 521.724.000 494.479.000 532.992.000
Andre inntekter 140.000 638.000 417.000 0 0
Driftsinntekter 590.977.000 534.162.000 522.141.000 494.479.000 532.992.000
Varekostnad -544.551.000 -491.700.000 -472.876.000 -319.901.000 -339.475.000
Lønninger -27.562.000 -26.903.000 -28.057.000 -28.539.000 -34.637.000
Avskrivning -203.000 -287.000 -2.065.000 -2.122.000 -271.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -900.000
Andre driftskostnader -12.818.000 -16.396.000 -23.420.000 -154.539.000 -164.019.000
Driftskostnader -585.134.000 -535.286.000 -526.418.000 -505.101.000 -539.313.000
Driftsresultat 5.843.000 -1.125.000 -4.277.000 -10.622.000 -6.320.000
Finansinntekter 294.000 1.055.000 1.000 867.000 558.000
Finanskostnader -740.000 -4.087.000 -2.201.000 -2.003.000 -1.496.000
Finans -446.000 -3.032.000 -2.200.000 -1.136.000 -938.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.397.000 -4.469.000 -6.854.000 -9.818.000 -5.190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.853.000 4.853.000 4.853.000 6.791.000 4.283.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.785.000 1.227.000 818.000 436.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 471.000
Sum varige driftsmidler 1.785.000 1.227.000 818.000 436.000 471.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.855.000 2.045.000 2.492.000 3.737.000 3.835.000
Sum anleggsmidler 8.493.000 8.125.000 8.162.000 10.963.000 8.590.000
Varebeholdning 503.000 -118.000 1.570.000 462.000 964.000
Kundefordringer 71.161.000 61.202.000 65.305.000 62.225.000 63.213.000
Andre fordringer 454.000 1.210.000 892.000 9.552.000 19.562.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 2.018.000 856.000 2.817.000
Sum omløpsmidler 72.118.000 62.296.000 69.785.000 73.095.000 86.556.000
Sum eiendeler 80.611.000 70.421.000 77.947.000 84.058.000 95.146.000
Sum opptjent egenkapital -14.246.000 -18.645.000 -14.176.000 -7.322.000 2.496.000
Sum egenkapital 9.060.000 4.662.000 1.778.000 8.632.000 15.950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.890.000 11.323.000 14.052.000 8.009.000 12.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 920.000 3.590.000 4.707.000 8.250.000
Leverandørgjeld 47.250.000 41.443.000 46.311.000 52.973.000 41.319.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.197.000 2.611.000 3.435.000 1.684.000 1.983.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.212.000 9.462.000 8.781.000 8.054.000 14.936.000
Sum kortsiktig gjeld 71.549.000 64.839.000 72.579.000 70.720.000 70.945.000
Sum gjeld og egenkapital 80.609.000 70.420.000 77.947.000 84.059.000 95.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 569.000 -2.543.000 -2.794.000 2.375.000 15.611.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1.1 1.3
Soliditet 11.2 6.6 2.3 10.3 16.8
Resultatgrad 1 -0.2 -0.8 -2.1 -1.2
Rentedekningsgrad 7.9 -0.3 -1.9 -4.9 -3.9
Gjeldsgrad 7.9 14.1 42.8 8.7 5.0
Total kapitalrentabilitet 7.6 -0.1 -5.5 -11.6 -6.1
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex