Scanexpo AS
Juridisk navn:  Scanexpo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64927109
Lillestrømveien 994 Lillestrømveien 994 Fax: 64926509
1912 Enebakk 1912 Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 947085646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/14/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heiaas Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.76%
Resultat  
  
-149.5%
Egenkapital  
  
-50.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 534.000 1.295.000 1.110.000 179.000 1.431.000
Resultat: -199.000 402.000 -65.000 -582.000 707.000
Egenkapital: 197.000 396.000 -5.000 59.000 640.000
Regnskap for  Scanexpo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 534.000 1.295.000 1.110.000 179.000 1.431.000
Driftskostnader -690.000 -843.000 -1.153.000 -765.000 -717.000
Driftsresultat -157.000 451.000 -43.000 -585.000 714.000
Finansinntekter 3.000 1.000 13.000 10.000 4.000
Finanskostnader -46.000 -51.000 -34.000 -7.000 -11.000
Finans -43.000 -50.000 -21.000 3.000 -7.000
Resultat før skatt -199.000 402.000 -65.000 -582.000 707.000
Skattekostnad 0 0 0 2.000 -132.000
Årsresultat -199.000 402.000 -65.000 -581.000 575.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 3.000 7.000
Sum omløpsmidler 442.000 620.000 277.000 592.000 1.347.000
Sum eiendeler 446.000 624.000 281.000 595.000 1.354.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 296.000 -105.000 -41.000 540.000
Sum egenkapital 197.000 396.000 -5.000 59.000 640.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 227.000 287.000 536.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 623.000 282.000 595.000 1.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 534.000 1.295.000 1.110.000 179.000 1.431.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 534.000 1.295.000 1.110.000 179.000 1.431.000
Varekostnad 0 0 -3.000 -31.000 0
Lønninger -443.000 -444.000 -443.000 -510.000 -511.000
Avskrivning 0 0 -3.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -399.000 -704.000 -220.000 -202.000
Driftskostnader -690.000 -843.000 -1.153.000 -765.000 -717.000
Driftsresultat -157.000 451.000 -43.000 -585.000 714.000
Finansinntekter 3.000 1.000 13.000 10.000 4.000
Finanskostnader -46.000 -51.000 -34.000 -7.000 -11.000
Finans -43.000 -50.000 -21.000 3.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 402.000 -65.000 -581.000 575.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 3.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 156.000 42.000 22.000 1.013.000
Andre fordringer 6.000 6.000 6.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 415.000 458.000 230.000 568.000 335.000
Sum omløpsmidler 442.000 620.000 277.000 592.000 1.347.000
Sum eiendeler 446.000 624.000 281.000 595.000 1.354.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 296.000 -105.000 -41.000 540.000
Sum egenkapital 197.000 396.000 -5.000 59.000 640.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 24.000 0 18.000 33.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 130.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 33.000 29.000 46.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 194.000 241.000 457.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 227.000 287.000 536.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 623.000 282.000 595.000 1.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 393.000 -10.000 56.000 634.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.7 1 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 2.7 1 1.1 1.9
Soliditet 44.2 63.6 -1.8 9.9 47.2
Resultatgrad -29.4 34.8 -3.9 -326.8 49.9
Rentedekningsgrad -3.4 8.8 -1.3 -83.6 65.3
Gjeldsgrad 1.3 0.6 -57.4 9.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -34.5 72.6 -10.6 -96.6 53.0
Signatur
29.11.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV SELSKAPETS STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex