Security Services Uteliv As
Juridisk navn:  Security Services Uteliv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91914444
Sogstikroken 16 Sogstikroken 16 Fax:
1446 Drøbak 1446 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 898491382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/22/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.75%
Resultat  
  
-267.83%
Egenkapital  
  
-50.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 896.000 1.980.000 3.592.000 5.363.000 5.343.000
Resultat: -193.000 115.000 -66.000 295.000 185.000
Egenkapital: 189.000 383.000 256.000 552.000 337.000
Regnskap for  Security Services Uteliv As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 896.000 1.980.000 3.592.000 5.363.000 5.343.000
Driftskostnader -1.086.000 -1.863.000 -3.643.000 -5.036.000 -4.767.000
Driftsresultat -190.000 116.000 -50.000 328.000 577.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 -390.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -16.000 -33.000 -2.000
Finans -3.000 -1.000 -16.000 -33.000 -392.000
Resultat før skatt -193.000 115.000 -66.000 295.000 185.000
Skattekostnad 0 0 -16.000 -80.000 -195.000
Årsresultat -193.000 115.000 -82.000 215.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 36.000 29.000 176.000 261.000
Sum omløpsmidler 332.000 608.000 890.000 1.259.000 1.401.000
Sum eiendeler 355.000 644.000 919.000 1.435.000 1.662.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 353.000 238.000 522.000 307.000
Sum egenkapital 189.000 383.000 256.000 552.000 337.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 260.000 663.000 883.000 1.326.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 643.000 919.000 1.435.000 1.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 875.000 1.876.000 3.592.000 5.363.000 5.814.000
Andre inntekter 21.000 104.000 0 0 -471.000
Driftsinntekter 896.000 1.980.000 3.592.000 5.363.000 5.343.000
Varekostnad -9.000 -23.000 -131.000 -355.000 -64.000
Lønninger -739.000 -1.832.000 -2.961.000 -4.154.000 -4.125.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -5.000 -548.000 -524.000 -575.000
Driftskostnader -1.086.000 -1.863.000 -3.643.000 -5.036.000 -4.767.000
Driftsresultat -190.000 116.000 -50.000 328.000 577.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 -390.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -16.000 -33.000 -2.000
Finans -3.000 -1.000 -16.000 -33.000 -392.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -193.000 115.000 -82.000 215.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 7.000 10.000 14.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 29.000 19.000 162.000 244.000
Sum anleggsmidler 23.000 36.000 29.000 176.000 261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 129.000 209.000 441.000 735.000 941.000
Andre fordringer 31.000 18.000 23.000 56.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 381.000 425.000 467.000 404.000
Sum omløpsmidler 332.000 608.000 890.000 1.259.000 1.401.000
Sum eiendeler 355.000 644.000 919.000 1.435.000 1.662.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 353.000 238.000 522.000 307.000
Sum egenkapital 189.000 383.000 256.000 552.000 337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 114.000 49.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 16.000 80.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 113.000 203.000 392.000 680.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 147.000 330.000 362.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 260.000 663.000 883.000 1.326.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 643.000 919.000 1.435.000 1.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 348.000 227.000 376.000 75.000
Likviditetsgrad 1 2 2.3 1.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2 2.3 1.3 1.4 1.1
Soliditet 53.2 59.6 27.9 38.5 20.3
Resultatgrad -21.2 5.9 -1.4 6.1 10.8
Rentedekningsgrad -63.3 5 -3.1 9.9 93.5
Gjeldsgrad 0.9 0.7 2.6 1.6 3.9
Total kapitalrentabilitet -53.5 18.2 -5.4 22.9 11.2
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Selskapet har ervervet egne aksjer i strid med aksjeloven
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex