Sekkingstad Preserving AS
Juridisk navn:  Sekkingstad Preserving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56333612
Apalvågvegen 42 Apalvågvegen 42 Fax:
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 985204640
Aksjekapital: 110.880 NOK
Etableringsdato: 9/2/2002 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.34%
Resultat  
  
-16%
Egenkapital  
  
13.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 225.000 348.000 276.000 307.000 375.000
Resultat: 63.000 75.000 43.000 -287.000 77.000
Egenkapital: 529.000 466.000 391.000 348.000 635.000
Regnskap for  Sekkingstad Preserving AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 225.000 348.000 276.000 307.000 375.000
Driftskostnader -85.000 -168.000 -124.000 -484.000 -181.000
Driftsresultat 140.000 180.000 152.000 -177.000 194.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -78.000 -105.000 -108.000 -110.000 -117.000
Finans -77.000 -105.000 -108.000 -110.000 -117.000
Resultat før skatt 63.000 75.000 43.000 -287.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 75.000 43.000 -287.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 3.374.000 3.435.000 3.496.000 3.557.000
Sum omløpsmidler 398.000 155.000 124.000 210.000 155.000
Sum eiendeler 748.000 3.529.000 3.559.000 3.706.000 3.712.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 118.000 -43.000 0 -77.000
Sum egenkapital 529.000 466.000 391.000 348.000 635.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 2.870.000 2.934.000 3.045.000 2.937.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 193.000 234.000 314.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 749.000 3.529.000 3.473.000 3.707.000 3.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.000 15.000 1.000 1.000
Andre inntekter 225.000 344.000 261.000 306.000 374.000
Driftsinntekter 225.000 348.000 276.000 307.000 375.000
Varekostnad 0 0 -2.000 0 -10.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -61.000 -61.000 -61.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -107.000 -61.000 -438.000 -121.000
Driftskostnader -85.000 -168.000 -124.000 -484.000 -181.000
Driftsresultat 140.000 180.000 152.000 -177.000 194.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -78.000 -105.000 -108.000 -110.000 -117.000
Finans -77.000 -105.000 -108.000 -110.000 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 75.000 43.000 -287.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 350.000 3.374.000 3.435.000 3.496.000 3.557.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 350.000 3.374.000 3.435.000 3.496.000 3.557.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 3.374.000 3.435.000 3.496.000 3.557.000
Varebeholdning 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000
Kundefordringer 8.000 12.000 12.000 17.000 16.000
Andre fordringer 12.000 12.000 11.000 35.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 354.000 106.000 77.000 132.000 96.000
Sum omløpsmidler 398.000 155.000 124.000 210.000 155.000
Sum eiendeler 748.000 3.529.000 3.559.000 3.706.000 3.712.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 118.000 -43.000 0 -77.000
Sum egenkapital 529.000 466.000 391.000 348.000 635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 2.870.000 2.934.000 3.045.000 2.937.000
Leverandørgjeld 0 105.000 86.000 177.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 16.000 21.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 72.000 127.000 137.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 193.000 234.000 314.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 749.000 3.529.000 3.473.000 3.707.000 3.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000 -38.000 -110.000 -104.000 15.000
Likviditetsgrad 1 39.8 0.8 0.5 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 37.3 0.7 0.4 0.6 1.1
Soliditet 70.6 13.2 1 9.4 17.1
Resultatgrad 62.2 51.7 55.1 -57.7 51.7
Rentedekningsgrad 1.8 1.7 1.4 -1.6 1.7
Gjeldsgrad 0.4 6.6 8.1 9.7 4.8
Total kapitalrentabilitet 18.8 5.1 4.3 -4.8 5.2
Signatur
24.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex