Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sem Sikkerhet - Stillas- Entrerprenørenes Målekontor As
Juridisk navn:  Sem Sikkerhet - Stillas- Entrerprenørenes Målekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55525290
Postboks 49 Kanalveien 88 Fax: 55525299
5821 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 850252882
Aksjekapital: 200.100 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 12/5/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3%
Resultat  
  
-20%
Egenkapital  
  
3.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.750.000 6.959.000 9.319.000 8.907.000 7.630.000
Resultat: 180.000 225.000 932.000 -521.000 867.000
Egenkapital: 3.002.000 2.888.000 2.735.000 1.937.000 2.458.000
Regnskap for  Sem Sikkerhet - Stillas- Entrerprenørenes Målekontor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.750.000 6.959.000 9.319.000 8.907.000 7.630.000
Driftskostnader -6.569.000 -6.734.000 -8.535.000 -9.432.000 -6.766.000
Driftsresultat 180.000 225.000 785.000 -525.000 864.000
Finansinntekter 2.000 2.000 148.000 6.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -2.000 -3.000
Finans 0 0 148.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 180.000 225.000 932.000 -521.000 867.000
Skattekostnad -66.000 -72.000 -135.000 0 -251.000
Årsresultat 114.000 153.000 798.000 -521.000 615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 546.000 706.000 792.000 166.000
Sum omløpsmidler 3.526.000 3.340.000 3.434.000 2.980.000 3.628.000
Sum eiendeler 3.926.000 3.886.000 4.140.000 3.772.000 3.794.000
Sum opptjent egenkapital 2.802.000 2.688.000 2.535.000 1.737.000 2.258.000
Sum egenkapital 3.002.000 2.888.000 2.735.000 1.937.000 2.458.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 923.000 998.000 1.405.000 1.835.000 1.337.000
Sum gjeld og egenkapital 3.925.000 3.886.000 4.140.000 3.772.000 3.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.584.000 6.599.000 8.899.000 8.325.000 6.823.000
Andre inntekter 165.000 360.000 420.000 583.000 807.000
Driftsinntekter 6.750.000 6.959.000 9.319.000 8.907.000 7.630.000
Varekostnad -487.000 -585.000 -2.064.000 -883.000 -940.000
Lønninger -3.636.000 -4.148.000 -4.404.000 -6.116.000 -4.045.000
Avskrivning -146.000 -160.000 -151.000 -108.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.300.000 -1.841.000 -1.916.000 -2.325.000 -1.746.000
Driftskostnader -6.569.000 -6.734.000 -8.535.000 -9.432.000 -6.766.000
Driftsresultat 180.000 225.000 785.000 -525.000 864.000
Finansinntekter 2.000 2.000 148.000 6.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -2.000 -3.000
Finans 0 0 148.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 153.000 798.000 -521.000 615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 31.000 39.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 178.000 316.000 468.000 593.000 26.000
Sum varige driftsmidler 178.000 316.000 468.000 593.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 199.000 199.000 199.000 199.000 140.000
Sum anleggsmidler 400.000 546.000 706.000 792.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 39.000 78.000
Kundefordringer 1.124.000 780.000 1.176.000 1.121.000 1.349.000
Andre fordringer 44.000 76.000 96.000 417.000 483.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.357.000 2.484.000 2.162.000 1.403.000 1.718.000
Sum omløpsmidler 3.526.000 3.340.000 3.434.000 2.980.000 3.628.000
Sum eiendeler 3.926.000 3.886.000 4.140.000 3.772.000 3.794.000
Sum opptjent egenkapital 2.802.000 2.688.000 2.535.000 1.737.000 2.258.000
Sum egenkapital 3.002.000 2.888.000 2.735.000 1.937.000 2.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 145.000 145.000 316.000 352.000 127.000
Betalbar skatt 66.000 72.000 135.000 0 251.000
Skyldig offentlige avgifter 378.000 432.000 581.000 532.000 581.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 349.000 374.000 951.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 923.000 998.000 1.405.000 1.835.000 1.337.000
Sum gjeld og egenkapital 3.925.000 3.886.000 4.140.000 3.772.000 3.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.603.000 2.342.000 2.029.000 1.145.000 2.291.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.3 2.4 1.6 2.7
Likviditetsgrad 2 3.8 3.3 2.4 1.7 2.7
Soliditet 76.5 74.3 66.1 51.4 64.8
Resultatgrad 2.7 3.2 8.4 -5.9 11.3
Rentedekningsgrad 9 112.5 -259.5 289.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.9 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 5.8 22.5 -13.8 22.9
Signatur
19.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex