Sema Invest As
Juridisk navn:  Sema Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirvikflaten 15 Leirvikflaten 15 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916868871
Aksjekapital: 33.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Risteca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
131.72%
Resultat  
  
75.98%
Egenkapital  
  
-19.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.432.000 618.000 592.000 200.000
Resultat: -43.000 -179.000 -99.000 -27.000
Egenkapital: 175.000 218.000 -102.000 -3.000
Regnskap for  Sema Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.432.000 618.000 592.000 200.000
Driftskostnader -1.381.000 -752.000 -692.000 -227.000
Driftsresultat 51.000 -135.000 -99.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -95.000 -45.000 0 0
Finans -95.000 -45.000 0 0
Resultat før skatt -43.000 -179.000 -99.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -179.000 -99.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.957.000 2.328.000 661.000 185.000
Sum eiendeler 2.116.000 2.328.000 661.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 -306.000 -127.000 -27.000
Sum egenkapital 175.000 218.000 -102.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 441.000 109.000 763.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.116.000 2.327.000 660.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.432.000 618.000 592.000 200.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.432.000 618.000 592.000 200.000
Varekostnad -587.000 -326.000 -387.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -28.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -766.000 -426.000 -305.000 -227.000
Driftskostnader -1.381.000 -752.000 -692.000 -227.000
Driftsresultat 51.000 -135.000 -99.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -95.000 -45.000 0 0
Finans -95.000 -45.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -179.000 -99.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 159.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 159.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 159.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 200.000 0
Andre fordringer 1.167.000 27.000 208.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 789.000 2.300.000 253.000 185.000
Sum omløpsmidler 1.957.000 2.328.000 661.000 185.000
Sum eiendeler 2.116.000 2.328.000 661.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 -306.000 -127.000 -27.000
Sum egenkapital 175.000 218.000 -102.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 334.000 4.000 185.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 105.000 578.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 109.000 763.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.116.000 2.327.000 660.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.516.000 2.219.000 -102.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 4.4 21.4 0.9 1
Likviditetsgrad 2 4.4 21.4 0.9 1
Soliditet 8.3 9.4 -15.4 -1.6
Resultatgrad 3.6 -21.8 -16.7 -13.5
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 11.1 9.7 -7.5 -62.7
Total kapitalrentabilitet 2.4 -5.8 -14.6
Signatur
28.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex