Sick AS
Juridisk navn:  Sick AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67815000
Baker Østbys Vei 5 Baker Østbys Vei 5 Fax: 67815001
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 966879548
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/15/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.91%
Resultat  
  
-46.84%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 16.480.000 17.150.000 15.654.000 29.961.000 30.124.000
Resultat: 2.105.000 3.960.000 2.758.000 74.000 -1.412.000
Egenkapital: 6.185.000 6.090.000 1.832.000 -397.000 5.000
Regnskap for  Sick AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 16.480.000 17.150.000 15.654.000 29.961.000 30.124.000
Driftskostnader -14.330.000 -13.273.000 -12.910.000 -29.850.000 -31.663.000
Driftsresultat 2.151.000 3.878.000 2.744.000 110.000 -1.539.000
Finansinntekter 249.000 88.000 19.000 113.000 196.000
Finanskostnader -295.000 -6.000 -6.000 -150.000 -70.000
Finans -46.000 82.000 13.000 -37.000 126.000
Resultat før skatt 2.105.000 3.960.000 2.758.000 74.000 -1.412.000
Skattekostnad -510.000 -377.000 0 0 -886.000
Årsresultat 1.595.000 3.583.000 2.758.000 74.000 -2.299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 232.000 305.000 413.000 208.000
Sum omløpsmidler 22.690.000 21.408.000 10.105.000 6.687.000 6.036.000
Sum eiendeler 22.935.000 21.640.000 10.410.000 7.100.000 6.244.000
Sum opptjent egenkapital 4.685.000 4.590.000 332.000 -1.897.000 -1.495.000
Sum egenkapital 6.185.000 6.090.000 1.832.000 -397.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.805.000 1.437.000 1.283.000
Sum kortsiktig gjeld 16.749.000 15.548.000 6.773.000 6.060.000 4.956.000
Sum gjeld og egenkapital 22.934.000 21.639.000 10.410.000 7.100.000 6.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.480.000 17.150.000 15.654.000 29.961.000 30.124.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.480.000 17.150.000 15.654.000 29.961.000 30.124.000
Varekostnad 0 0 0 -17.890.000 -18.241.000
Lønninger -9.109.000 -7.988.000 -7.835.000 -6.827.000 -9.253.000
Avskrivning -112.000 -122.000 -130.000 -138.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.109.000 -5.163.000 -4.945.000 -4.995.000 -4.040.000
Driftskostnader -14.330.000 -13.273.000 -12.910.000 -29.850.000 -31.663.000
Driftsresultat 2.151.000 3.878.000 2.744.000 110.000 -1.539.000
Finansinntekter 249.000 88.000 19.000 113.000 196.000
Finanskostnader -295.000 -6.000 -6.000 -150.000 -70.000
Finans -46.000 82.000 13.000 -37.000 126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.595.000 3.583.000 2.758.000 74.000 -2.299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 239.000 232.000 305.000 413.000 208.000
Sum varige driftsmidler 239.000 232.000 305.000 413.000 208.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 245.000 232.000 305.000 413.000 208.000
Varebeholdning 0 0 0 0 693.000
Kundefordringer 11.193.000 9.420.000 8.698.000 5.125.000 4.770.000
Andre fordringer 161.000 237.000 1.097.000 1.253.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 379.000 311.000 309.000 407.000
Sum omløpsmidler 22.690.000 21.408.000 10.105.000 6.687.000 6.036.000
Sum eiendeler 22.935.000 21.640.000 10.410.000 7.100.000 6.244.000
Sum opptjent egenkapital 4.685.000 4.590.000 332.000 -1.897.000 -1.495.000
Sum egenkapital 6.185.000 6.090.000 1.832.000 -397.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.805.000 1.437.000 1.283.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.461.000 12.646.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.805.000 1.437.000 1.283.000
Leverandørgjeld 233.000 274.000 4.387.000 3.764.000 1.954.000
Betalbar skatt 517.000 375.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -372.000 733.000 1.241.000 1.050.000 940.000
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.411.000 1.520.000 1.144.000 1.246.000 2.062.000
Sum kortsiktig gjeld 16.749.000 15.548.000 6.773.000 6.060.000 4.956.000
Sum gjeld og egenkapital 22.934.000 21.639.000 10.410.000 7.100.000 6.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.941.000 5.860.000 3.332.000 627.000 1.080.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.5 1.2 1.1
Soliditet 2 28.1 17.6 -5.6 0.1
Resultatgrad 13.1 22.6 17.5 0.4 -5.1
Rentedekningsgrad 7.3 646.3 460.5 1.5 -19.2
Gjeldsgrad 2.7 2.6 4.7 -18.9 1247.8
Total kapitalrentabilitet 10.5 18.3 26.5 3.1 -21.5
Signatur
23.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.03.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex