Signako As
Juridisk navn:  Signako As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fæsteråsen 306 Fæsteråsen 306 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919454253
Aksjekapital: 275.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4.3%
Egenkapital  
  
2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 1.018.000 976.000
Egenkapital: 14.018.000 13.611.000
Regnskap for  Signako As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -24.000
Driftsresultat 0 -24.000
Finansinntekter 1.018.000 1.000.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.018.000 1.000.000
Resultat før skatt 1.018.000 976.000
Skattekostnad -11.000 -1.000
Årsresultat 1.007.000 975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.815.000 11.815.000
Sum omløpsmidler 2.590.000 2.571.000
Sum eiendeler 14.405.000 14.386.000
Sum opptjent egenkapital 10.884.000 10.176.000
Sum egenkapital 14.018.000 13.611.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 14.406.000 14.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -24.000
Driftskostnader 0 -24.000
Driftsresultat 0 -24.000
Finansinntekter 1.018.000 1.000.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.018.000 1.000.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -300.000 -750.000
Årsresultat 1.007.000 975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.815.000 11.815.000
Sum anleggsmidler 11.815.000 11.815.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.590.000 1.571.000
Sum omløpsmidler 2.590.000 2.571.000
Sum eiendeler 14.405.000 14.386.000
Sum opptjent egenkapital 10.884.000 10.176.000
Sum egenkapital 14.018.000 13.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -300.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 74.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 14.406.000 14.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.210.000 1.797.000
Likviditetsgrad 1 6.8 3.3
Likviditetsgrad 2 6.8 3.3
Soliditet 97.3 94.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 6.8
Signatur
25.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex