Sigo Invest AS
Juridisk navn:  Sigo Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gydas Vei 3 Gydas Vei 3 Fax:
4633 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993008729
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/9/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.81%
Egenkapital  
  
9.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 500.000 496.000 505.000 347.000 500.000
Egenkapital: 1.196.000 1.096.000 980.000 1.126.000 1.228.000
Regnskap for  Sigo Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -4.000 -3.000 -3.000 -1.000
Driftsresultat 0 -4.000 -3.000 -3.000 -1.000
Finansinntekter 500.000 500.000 510.000 350.000 501.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 500.000 500.000 508.000 350.000 501.000
Resultat før skatt 500.000 496.000 505.000 347.000 500.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 0 0
Årsresultat 500.000 496.000 505.000 347.000 500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.166.000 1.066.000 951.000 1.096.000 1.200.000
Sum eiendeler 1.196.000 1.096.000 981.000 1.126.000 1.230.000
Sum opptjent egenkapital 1.166.000 1.066.000 950.000 1.096.000 1.198.000
Sum egenkapital 1.196.000 1.096.000 980.000 1.126.000 1.228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.096.000 981.000 1.126.000 1.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -4.000 -3.000 -3.000 -1.000
Driftskostnader 0 -4.000 -3.000 -3.000 -1.000
Driftsresultat 0 -4.000 -3.000 -3.000 -1.000
Finansinntekter 500.000 500.000 510.000 350.000 501.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 500.000 500.000 508.000 350.000 501.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 500.000 496.000 505.000 347.000 500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 252.000 641.000 962.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 16.000 39.000 5.000 73.000
Sum omløpsmidler 1.166.000 1.066.000 951.000 1.096.000 1.200.000
Sum eiendeler 1.196.000 1.096.000 981.000 1.126.000 1.230.000
Sum opptjent egenkapital 1.166.000 1.066.000 950.000 1.096.000 1.198.000
Sum egenkapital 1.196.000 1.096.000 980.000 1.126.000 1.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.096.000 981.000 1.126.000 1.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.166.000 1.066.000 950.000 1.096.000 1.198.000
Likviditetsgrad 1 9 600.0
Likviditetsgrad 2 0 0 9 0 600.1
Soliditet 1 1 99.9 1 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 41.8 45.3 51.7 30.8 40.7
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex