Silver Liner AS
Juridisk navn:  Silver Liner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Silver Green As Nordre Nøstekaien 1 Nordre Nøstekaien 1 Fax:
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994081098
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.75%
Resultat  
  
-78.45%
Egenkapital  
  
-38.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.883.000 99.028.000 56.620.000 57.289.000 56.566.000
Resultat: 16.772.000 77.814.000 26.917.000 22.302.000 2.805.000
Egenkapital: 101.881.000 165.433.000 98.852.000 71.936.000 49.633.000
Regnskap for  Silver Liner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.883.000 99.028.000 56.620.000 57.289.000 56.566.000
Driftskostnader -12.385.000 -24.089.000 -30.951.000 -34.501.000 -33.748.000
Driftsresultat 24.498.000 74.940.000 25.669.000 22.788.000 22.819.000
Finansinntekter 3.684.000 7.514.000 4.425.000 3.040.000 2.077.000
Finanskostnader -11.410.000 -4.640.000 -3.177.000 -3.525.000 -22.091.000
Finans -7.726.000 2.874.000 1.248.000 -485.000 -20.014.000
Resultat før skatt 16.772.000 77.814.000 26.917.000 22.302.000 2.805.000
Skattekostnad -324.000 0 0 0 0
Årsresultat 16.448.000 77.814.000 26.917.000 22.302.000 2.805.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.217.000 85.336.000 146.102.000 163.887.000 182.289.000
Sum omløpsmidler 41.201.000 95.107.000 33.466.000 17.641.000 11.320.000
Sum eiendeler 125.418.000 180.443.000 179.568.000 181.528.000 193.609.000
Sum opptjent egenkapital 75.117.000 138.669.000 72.088.000 45.172.000 22.869.000
Sum egenkapital 101.881.000 165.433.000 98.852.000 71.936.000 49.633.000
Sum langsiktig gjeld 1.257.000 2.538.000 68.161.000 90.925.000 132.283.000
Sum kortsiktig gjeld 22.280.000 12.474.000 12.555.000 18.667.000 11.693.000
Sum gjeld og egenkapital 125.418.000 180.445.000 179.568.000 181.528.000 193.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.107.000 44.407.000 55.980.000 57.247.000 56.566.000
Andre inntekter -224.000 54.622.000 640.000 42.000 0
Driftsinntekter 36.883.000 99.028.000 56.620.000 57.289.000 56.566.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -807.000 -7.233.000 -5.841.000 -5.972.000 -7.730.000
Avskrivning -7.484.000 -8.796.000 -12.518.000 -12.377.000 -9.233.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.094.000 -8.060.000 -12.592.000 -16.152.000 -16.785.000
Driftskostnader -12.385.000 -24.089.000 -30.951.000 -34.501.000 -33.748.000
Driftsresultat 24.498.000 74.940.000 25.669.000 22.788.000 22.819.000
Finansinntekter 3.684.000 7.514.000 4.425.000 3.040.000 2.077.000
Finanskostnader -11.410.000 -4.640.000 -3.177.000 -3.525.000 -22.091.000
Finans -7.726.000 2.874.000 1.248.000 -485.000 -20.014.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.448.000 77.814.000 26.917.000 22.302.000 2.805.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.307.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 82.648.000 79.599.000 145.989.000 163.774.000 182.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.569.000 5.737.000 113.000 113.000 113.000
Sum anleggsmidler 84.217.000 85.336.000 146.102.000 163.887.000 182.289.000
Varebeholdning 227.000 1.000 143.000 5.000 312.000
Kundefordringer 6.247.000 3.133.000 8.909.000 4.449.000 521.000
Andre fordringer 299.000 790.000 5.274.000 155.000 3.929.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.632.000 91.183.000 19.140.000 13.032.000 6.558.000
Sum omløpsmidler 41.201.000 95.107.000 33.466.000 17.641.000 11.320.000
Sum eiendeler 125.418.000 180.443.000 179.568.000 181.528.000 193.609.000
Sum opptjent egenkapital 75.117.000 138.669.000 72.088.000 45.172.000 22.869.000
Sum egenkapital 101.881.000 165.433.000 98.852.000 71.936.000 49.633.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.628.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.257.000 2.538.000 68.161.000 90.925.000 132.283.000
Leverandørgjeld 1.711.000 1.514.000 635.000 6.726.000 964.000
Betalbar skatt 317.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.193.000 10.959.000 11.920.000 11.940.000 10.729.000
Sum kortsiktig gjeld 22.280.000 12.474.000 12.555.000 18.667.000 11.693.000
Sum gjeld og egenkapital 125.418.000 180.445.000 179.568.000 181.528.000 193.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.921.000 82.633.000 20.911.000 -1.026.000 -373.000
Likviditetsgrad 1 1.8 7.6 2.7 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.8 7.6 2.7 0.9 1.0
Soliditet 81.2 91.7 5 39.6 25.6
Resultatgrad 66.4 75.7 45.3 39.8 40.3
Rentedekningsgrad 2.1 16.2 8.1 6.5 1.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.8 1.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 22.5 45.7 16.8 14.2 12.9
Signatur
27.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex