Sjoa Rafting AS
Juridisk navn:  Sjoa Rafting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61236170
Heidalsvegen 736 Heidalsvegen 736 Fax: 61231900
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 966911484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.78%
Resultat  
  
-127.88%
Egenkapital  
  
-5.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.740.000 7.605.000 7.471.000 7.599.000 6.034.000
Resultat: -138.000 495.000 515.000 546.000 783.000
Egenkapital: 2.513.000 2.651.000 2.273.000 1.872.000 1.444.000
Regnskap for  Sjoa Rafting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.740.000 7.605.000 7.471.000 7.599.000 6.034.000
Driftskostnader -7.854.000 -7.117.000 -6.956.000 -7.048.000 -5.232.000
Driftsresultat -114.000 488.000 515.000 551.000 802.000
Finansinntekter 24.000 27.000 36.000 32.000 33.000
Finanskostnader -49.000 -21.000 -36.000 -36.000 -52.000
Finans -25.000 6.000 0 -4.000 -19.000
Resultat før skatt -138.000 495.000 515.000 546.000 783.000
Skattekostnad 0 -117.000 -114.000 -118.000 -62.000
Årsresultat -138.000 378.000 401.000 428.000 721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.556.000 5.049.000 4.868.000 5.030.000 4.090.000
Sum omløpsmidler 749.000 846.000 707.000 379.000 397.000
Sum eiendeler 6.305.000 5.895.000 5.575.000 5.409.000 4.487.000
Sum opptjent egenkapital 2.413.000 2.551.000 2.173.000 1.772.000 1.344.000
Sum egenkapital 2.513.000 2.651.000 2.273.000 1.872.000 1.444.000
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.095.000 2.119.000 2.136.000 2.282.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.149.000 1.182.000 1.400.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 6.306.000 5.895.000 5.574.000 5.408.000 4.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.098.000 7.023.000 6.877.000 6.993.000 5.496.000
Andre inntekter 642.000 582.000 594.000 606.000 538.000
Driftsinntekter 7.740.000 7.605.000 7.471.000 7.599.000 6.034.000
Varekostnad -935.000 -888.000 -951.000 -1.045.000 -700.000
Lønninger -4.286.000 -3.649.000 -3.785.000 -3.615.000 -2.696.000
Avskrivning -419.000 -367.000 -353.000 -305.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.214.000 -2.213.000 -1.867.000 -2.083.000 -1.571.000
Driftskostnader -7.854.000 -7.117.000 -6.956.000 -7.048.000 -5.232.000
Driftsresultat -114.000 488.000 515.000 551.000 802.000
Finansinntekter 24.000 27.000 36.000 32.000 33.000
Finanskostnader -49.000 -21.000 -36.000 -36.000 -52.000
Finans -25.000 6.000 0 -4.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 378.000 401.000 428.000 721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 0 0 0 0
Fast eiendom 4.900.000 4.280.000 4.074.000 4.217.000 3.701.000
Maskiner anlegg 3.000 11.000 19.000 27.000 35.000
Driftsløsøre 582.000 748.000 764.000 775.000 343.000
Sum varige driftsmidler 5.484.000 5.038.000 4.857.000 5.019.000 4.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 5.556.000 5.049.000 4.868.000 5.030.000 4.090.000
Varebeholdning 26.000 52.000 47.000 32.000 18.000
Kundefordringer 225.000 146.000 138.000 15.000 127.000
Andre fordringer 205.000 200.000 97.000 196.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 449.000 425.000 136.000 75.000
Sum omløpsmidler 749.000 846.000 707.000 379.000 397.000
Sum eiendeler 6.305.000 5.895.000 5.575.000 5.409.000 4.487.000
Sum opptjent egenkapital 2.413.000 2.551.000 2.173.000 1.772.000 1.344.000
Sum egenkapital 2.513.000 2.651.000 2.273.000 1.872.000 1.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 868.000 0 171.000 335.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.095.000 2.119.000 2.136.000 2.282.000
Leverandørgjeld 66.000 194.000 37.000 95.000 50.000
Betalbar skatt 0 117.000 114.000 118.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 81.000 34.000 116.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 992.000 758.000 826.000 736.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.149.000 1.182.000 1.400.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 6.306.000 5.895.000 5.574.000 5.408.000 4.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.227.000 -303.000 -475.000 -1.021.000 -363.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.6 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.6 0.3 0.5
Soliditet 39.9 4 40.8 34.6 32.2
Resultatgrad -1.5 6.4 6.9 7.3 13.3
Rentedekningsgrad -2.3 23.2 14.3 16.2 16.1
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1.5 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet -1.4 8.7 9.9 10.8 18.6
Signatur
22.01.2020
HVERT ENKELT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
22.01.2020
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex