Skill Consulting As
Juridisk navn:  Skill Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hammarslandgrenda 18 Hammarslandgrenda 18 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920272266
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.362.000
Resultat: 1.305.000
Egenkapital: 129.000
Regnskap for  Skill Consulting As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.362.000
Driftskostnader -57.000
Driftsresultat 1.305.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.305.000
Skattekostnad -300.000
Årsresultat 1.005.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.411.000
Sum eiendeler 1.411.000
Sum opptjent egenkapital 105.000
Sum egenkapital 129.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.282.000
Sum gjeld og egenkapital 1.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.362.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.362.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -57.000
Driftskostnader -57.000
Driftsresultat 1.305.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -900.000
Årsresultat 1.005.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 207.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.204.000
Sum omløpsmidler 1.411.000
Sum eiendeler 1.411.000
Sum opptjent egenkapital 105.000
Sum egenkapital 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 300.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000
Utbytte -900.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.282.000
Sum gjeld og egenkapital 1.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 9.1
Resultatgrad 95.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.9
Total kapitalrentabilitet 92.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex