Skjebergkilens Marina AS
Juridisk navn:  Skjebergkilens Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69130150
Ullerøyveien 338 Ullerøyveien 338 Fax: 69169091
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 922412618
Aksjekapital: 325.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/27/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
0.91%
Resultat  
  
19.46%
Egenkapital  
  
22.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.968.000 42.579.000 33.888.000 25.238.000 20.578.000
Resultat: 2.118.000 1.773.000 1.497.000 2.310.000 2.505.000
Egenkapital: 9.011.000 7.362.000 7.015.000 6.890.000 6.166.000
Regnskap for  Skjebergkilens Marina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.968.000 42.579.000 33.888.000 25.238.000 20.578.000
Driftskostnader -39.419.000 -39.540.000 -31.339.000 -22.128.000 -17.227.000
Driftsresultat 3.549.000 3.039.000 2.550.000 3.109.000 3.352.000
Finansinntekter 113.000 85.000 80.000 111.000 106.000
Finanskostnader -1.544.000 -1.351.000 -1.132.000 -909.000 -953.000
Finans -1.431.000 -1.266.000 -1.052.000 -798.000 -847.000
Resultat før skatt 2.118.000 1.773.000 1.497.000 2.310.000 2.505.000
Skattekostnad -469.000 -425.000 -373.000 -586.000 -287.000
Årsresultat 1.649.000 1.348.000 1.125.000 1.724.000 2.218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.656.000 30.703.000 31.965.000 29.869.000 26.244.000
Sum omløpsmidler 27.196.000 20.978.000 16.200.000 13.551.000 9.056.000
Sum eiendeler 56.852.000 51.681.000 48.165.000 43.420.000 35.300.000
Sum opptjent egenkapital 8.686.000 7.037.000 6.690.000 6.565.000 5.841.000
Sum egenkapital 9.011.000 7.362.000 7.015.000 6.890.000 6.166.000
Sum langsiktig gjeld 32.193.000 33.299.000 27.748.000 26.930.000 24.500.000
Sum kortsiktig gjeld 15.648.000 11.020.000 13.402.000 9.601.000 4.633.000
Sum gjeld og egenkapital 56.852.000 51.681.000 48.165.000 43.421.000 35.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.533.000 42.194.000 33.188.000 24.753.000 20.191.000
Andre inntekter 435.000 385.000 700.000 485.000 388.000
Driftsinntekter 42.968.000 42.579.000 33.888.000 25.238.000 20.578.000
Varekostnad -21.800.000 -21.881.000 -16.615.000 -10.045.000 -6.966.000
Lønninger -9.626.000 -9.415.000 -8.556.000 -7.189.000 -6.016.000
Avskrivning -2.323.000 -2.281.000 -2.014.000 -1.679.000 -1.412.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.954.000 -5.391.000 -5.943.000 -3.405.000 -2.833.000
Driftskostnader -39.419.000 -39.540.000 -31.339.000 -22.128.000 -17.227.000
Driftsresultat 3.549.000 3.039.000 2.550.000 3.109.000 3.352.000
Finansinntekter 113.000 85.000 80.000 111.000 106.000
Finanskostnader -1.544.000 -1.351.000 -1.132.000 -909.000 -953.000
Finans -1.431.000 -1.266.000 -1.052.000 -798.000 -847.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.649.000 1.348.000 1.125.000 1.724.000 2.218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 362.000 266.000 206.000 202.000 277.000
Fast eiendom 27.948.000 28.882.000 29.752.000 27.615.000 25.665.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.138.000 1.375.000 1.856.000 1.930.000 206.000
Sum varige driftsmidler 29.086.000 30.257.000 31.608.000 29.545.000 25.870.000
Sum finansielle anleggsmidler 207.000 180.000 150.000 122.000 97.000
Sum anleggsmidler 29.656.000 30.703.000 31.965.000 29.869.000 26.244.000
Varebeholdning 21.031.000 16.641.000 12.503.000 8.346.000 4.157.000
Kundefordringer 5.468.000 3.719.000 3.107.000 1.394.000 666.000
Andre fordringer 368.000 366.000 290.000 126.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 253.000 300.000 3.685.000 4.132.000
Sum omløpsmidler 27.196.000 20.978.000 16.200.000 13.551.000 9.056.000
Sum eiendeler 56.852.000 51.681.000 48.165.000 43.420.000 35.300.000
Sum opptjent egenkapital 8.686.000 7.037.000 6.690.000 6.565.000 5.841.000
Sum egenkapital 9.011.000 7.362.000 7.015.000 6.890.000 6.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.931.000 515.000 4.358.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.193.000 33.299.000 27.748.000 26.930.000 24.500.000
Leverandørgjeld 7.676.000 5.947.000 4.645.000 6.157.000 1.564.000
Betalbar skatt 566.000 485.000 377.000 511.000 237.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 169.000 289.000 -373.000 581.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.451.000 2.904.000 2.734.000 2.305.000 2.252.000
Sum kortsiktig gjeld 15.648.000 11.020.000 13.402.000 9.601.000 4.633.000
Sum gjeld og egenkapital 56.852.000 51.681.000 48.165.000 43.421.000 35.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.548.000 9.958.000 2.798.000 3.950.000 4.423.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.2 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.5 1.1
Soliditet 15.8 14.2 14.6 15.9 17.5
Resultatgrad 8.3 7.1 7.5 12.3 16.3
Rentedekningsgrad 2.3 2.2 2.3 3.4 3.6
Gjeldsgrad 5.3 6 5.9 5.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 6 5.5 7.4 9.8
Signatur
25.08.2020
STYRETS FORMANN TEGNER SAMMEN MED ETT AV DE ØVRIGE STYREMED-
LEMMER SELSKAPETS FIRMA.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex