Skjerstad Bygningsstiftelse
Juridisk navn:  Skjerstad Bygningsstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75539351
Servicetorget Fax: 75539630
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 964764824
Aksjekapital: 1.113.027 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pedersen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.1%
Resultat  
  
46.54%
Egenkapital  
  
-102.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.723.000 2.667.000 2.604.000 2.434.000 2.258.000
Resultat: -255.000 -477.000 331.000 335.000 -334.000
Egenkapital: -10.000 336.000 858.000 534.000 253.000
Regnskap for  Skjerstad Bygningsstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.723.000 2.667.000 2.604.000 2.434.000 2.258.000
Driftskostnader -2.807.000 -3.018.000 -2.112.000 -1.892.000 -2.318.000
Driftsresultat -84.000 -351.000 493.000 542.000 -60.000
Finansinntekter 26.000 48.000 14.000 20.000 30.000
Finanskostnader -196.000 -174.000 -175.000 -227.000 -304.000
Finans -170.000 -126.000 -161.000 -207.000 -274.000
Resultat før skatt -255.000 -477.000 331.000 335.000 -334.000
Skattekostnad -91.000 -45.000 -7.000 -54.000 -20.000
Årsresultat -345.000 -522.000 324.000 281.000 -354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.330.000 4.484.000 4.516.000 4.779.000 5.048.000
Sum omløpsmidler 979.000 1.710.000 397.000 477.000 336.000
Sum eiendeler 5.309.000 6.194.000 4.913.000 5.256.000 5.384.000
Sum opptjent egenkapital -1.123.000 -1.314.000 -255.000 -579.000 -1.397.000
Sum egenkapital -10.000 336.000 858.000 534.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 5.097.000 5.534.000 3.905.000 4.467.000 4.996.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 324.000 150.000 256.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 5.308.000 6.194.000 4.913.000 5.257.000 5.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.723.000 2.667.000 2.604.000 2.434.000 2.258.000
Driftsinntekter 2.723.000 2.667.000 2.604.000 2.434.000 2.258.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -624.000 -396.000 -374.000 -387.000 -387.000
Avskrivning -266.000 -266.000 -264.000 -269.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.917.000 -2.356.000 -1.474.000 -1.236.000 -1.665.000
Driftskostnader -2.807.000 -3.018.000 -2.112.000 -1.892.000 -2.318.000
Driftsresultat -84.000 -351.000 493.000 542.000 -60.000
Finansinntekter 26.000 48.000 14.000 20.000 30.000
Finanskostnader -196.000 -174.000 -175.000 -227.000 -304.000
Finans -170.000 -126.000 -161.000 -207.000 -274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -345.000 -522.000 324.000 281.000 -354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.330.000 4.484.000 4.516.000 4.779.000 5.048.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.330.000 4.484.000 4.516.000 4.779.000 5.048.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.330.000 4.484.000 4.516.000 4.779.000 5.048.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 117.000 66.000 21.000 32.000 39.000
Andre fordringer 108.000 24.000 92.000 85.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 753.000 1.620.000 285.000 360.000 212.000
Sum omløpsmidler 979.000 1.710.000 397.000 477.000 336.000
Sum eiendeler 5.309.000 6.194.000 4.913.000 5.256.000 5.384.000
Sum opptjent egenkapital -1.123.000 -1.314.000 -255.000 -579.000 -1.397.000
Sum egenkapital -10.000 336.000 858.000 534.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.097.000 5.534.000 3.905.000 4.467.000 4.996.000
Leverandørgjeld 83.000 101.000 77.000 166.000 69.000
Betalbar skatt 77.000 45.000 7.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 13.000 27.000 25.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 165.000 39.000 41.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 324.000 150.000 256.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 5.308.000 6.194.000 4.913.000 5.257.000 5.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 758.000 1.386.000 247.000 221.000 201.000
Likviditetsgrad 1 4.4 5.3 2.6 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 4.4 5.3 2.6 1.9 2.5
Soliditet -0.2 5.4 17.5 10.2 4.7
Resultatgrad -3.1 -13.2 18.9 22.3 -2.7
Rentedekningsgrad -0.4 2.8 2.5 -0.1
Gjeldsgrad -531.8 17.4 4.7 8.8 20.3
Total kapitalrentabilitet -1.1 -4.9 10.3 10.7 -0.6
Signatur
22.04.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.04.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex