Skogbrukets Kursinstitutt
Juridisk navn:  Skogbrukets Kursinstitutt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90888200
Honnevegen 60 Honnevegen 60 Fax: 61148199
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 959946299
Aksjekapital: 14.758.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 8/20/1958
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.44%
Resultat  
  
-41%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000 31.292.000
Resultat: 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Egenkapital: 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000 14.572.000
Regnskap for  Skogbrukets Kursinstitutt
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000 31.292.000
Driftskostnader -31.968.000 -29.567.000 -30.205.000 -30.239.000 -31.506.000
Driftsresultat 82.000 264.000 -59.000 51.000 -213.000
Finansinntekter 120.000 111.000 193.000 172.000 185.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -26.000 -38.000 -16.000
Finans 118.000 75.000 167.000 134.000 169.000
Resultat før skatt 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 5.912.000 6.030.000 6.182.000 5.938.000
Sum omløpsmidler 0 15.126.000 16.077.000 15.583.000 16.092.000
Sum eiendeler 200.000 21.038.000 22.107.000 21.765.000 22.030.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000 14.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000 968.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.525.000 6.394.000 5.890.000 6.490.000
Sum gjeld og egenkapital 0 21.038.000 22.108.000 21.765.000 22.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.754.000 27.863.000 27.951.000 29.493.000 30.532.000
Andre inntekter 2.296.000 1.968.000 2.194.000 797.000 760.000
Driftsinntekter 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000 31.292.000
Varekostnad -6.016.000 -5.423.000 -6.653.000 -7.520.000 -8.040.000
Lønninger -22.687.000 -20.690.000 -20.249.000 -19.858.000 -20.417.000
Avskrivning -136.000 -164.000 -195.000 -187.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.129.000 -3.290.000 -3.108.000 -2.674.000 -2.755.000
Driftskostnader -31.968.000 -29.567.000 -30.205.000 -30.239.000 -31.506.000
Driftsresultat 82.000 264.000 -59.000 51.000 -213.000
Finansinntekter 120.000 111.000 193.000 172.000 185.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -26.000 -38.000 -16.000
Finans 118.000 75.000 167.000 134.000 169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 183.000 301.000 453.000 209.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 183.000 301.000 453.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 5.729.000 5.729.000 5.729.000 5.729.000
Sum anleggsmidler 200.000 5.912.000 6.030.000 6.182.000 5.938.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.033.000 1.788.000 1.332.000 1.297.000
Andre fordringer 0 3.088.000 2.730.000 5.816.000 3.524.000
Sum investeringer 0 4.876.000 1.048.000 1.017.000 0
Kasse, bank 0 4.695.000 10.079.000 6.683.000 9.330.000
Sum omløpsmidler 0 15.126.000 16.077.000 15.583.000 16.092.000
Sum eiendeler 200.000 21.038.000 22.107.000 21.765.000 22.030.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000 14.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 307.000 847.000 1.117.000 968.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000 968.000
Leverandørgjeld 0 1.087.000 832.000 875.000 837.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.620.000 1.644.000 1.465.000 1.776.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.818.000 3.917.000 3.549.000 3.877.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.525.000 6.394.000 5.890.000 6.490.000
Sum gjeld og egenkapital 0 21.038.000 22.108.000 21.765.000 22.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 9.601.000 9.683.000 9.693.000 9.602.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 0 2.7 2.5 2.6 2.5
Soliditet 72.3 67.2 67.8 66.1
Resultatgrad 0.3 0.9 -0.2 0.2 -0.7
Rentedekningsgrad 4 7.3 -2.3 1.3 -1.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 0.6 1 -0.1
Signatur
27.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex