Skogbrukets Landsforening
Juridisk navn:  Skogbrukets Landsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23088680
Postboks 5496 Majorstuen Middelthuns Gate 27 Fax: 23088675
0305 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971428880
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/17/1928
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 1.735.000
Resultat: 286.000
Egenkapital: 9.344.000
Regnskap for  Skogbrukets Landsforening
Resultat 2012
Driftsinntekter 1.735.000
Driftskostnader -2.256.000
Driftsresultat -521.000
Finansinntekter 807.000
Finanskostnader 0
Finans 807.000
Resultat før skatt 286.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 10.526.000
Sum eiendeler 10.526.000
Sum opptjent egenkapital 9.070.000
Sum egenkapital 9.344.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.182.000
Sum gjeld og egenkapital 10.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.632.000
Andre inntekter 103.000
Driftsinntekter 1.735.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.019.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.237.000
Driftskostnader -2.256.000
Driftsresultat -521.000
Finansinntekter 807.000
Finanskostnader 0
Finans 807.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 25.000
Andre fordringer 87.000
Sum investeringer 7.837.000
Kasse, bank 2.577.000
Sum omløpsmidler 10.526.000
Sum eiendeler 10.526.000
Sum opptjent egenkapital 9.070.000
Sum egenkapital 9.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 37.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.145.000
Sum kortsiktig gjeld 1.182.000
Sum gjeld og egenkapital 10.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.344.000
Likviditetsgrad 1 8.9
Likviditetsgrad 2 9.0
Soliditet 88.8
Resultatgrad -30.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex