Smio Eiendom AS
Juridisk navn:  Smio Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32761452
Numedalsvegen 1379 Gåsum Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 992583894
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Numedal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
222.05%
Resultat  
  
40.9%
Egenkapital  
  
120.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.755.000 3.650.000 3.649.000 7.218.000 0
Resultat: 503.000 357.000 -386.000 851.000 -31.000
Egenkapital: 917.000 415.000 58.000 721.000 -16.000
Regnskap for  Smio Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.755.000 3.650.000 3.649.000 7.218.000 0
Driftskostnader -11.037.000 -3.172.000 -3.893.000 -6.145.000 -16.000
Driftsresultat 718.000 479.000 -244.000 1.074.000 -16.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -215.000 -122.000 -142.000 -223.000 -15.000
Finans -215.000 -121.000 -141.000 -222.000 -14.000
Resultat før skatt 503.000 357.000 -386.000 851.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0 -114.000 0
Årsresultat 503.000 357.000 -386.000 737.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.531.000 2.834.000 3.226.000 5.100.000 2.015.000
Sum eiendeler 4.531.000 2.834.000 3.226.000 5.100.000 2.015.000
Sum opptjent egenkapital 767.000 265.000 -92.000 548.000 -190.000
Sum egenkapital 917.000 415.000 58.000 721.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 2.403.000 2.302.000 2.213.000 3.372.000 1.615.000
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 118.000 955.000 1.007.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 4.531.000 2.835.000 3.226.000 5.100.000 2.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.755.000 3.650.000 3.649.000 7.218.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.755.000 3.650.000 3.649.000 7.218.000 0
Varekostnad -10.992.000 -3.050.000 -3.833.000 -6.092.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -122.000 -60.000 -53.000 -16.000
Driftskostnader -11.037.000 -3.172.000 -3.893.000 -6.145.000 -16.000
Driftsresultat 718.000 479.000 -244.000 1.074.000 -16.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -215.000 -122.000 -142.000 -223.000 -15.000
Finans -215.000 -121.000 -141.000 -222.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 503.000 357.000 -386.000 737.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 831.000 2.637.000 2.652.000 1.364.000 1.364.000
Kundefordringer 0 0 0 3.558.000 0
Andre fordringer 2.000 0 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.699.000 197.000 565.000 178.000 651.000
Sum omløpsmidler 4.531.000 2.834.000 3.226.000 5.100.000 2.015.000
Sum eiendeler 4.531.000 2.834.000 3.226.000 5.100.000 2.015.000
Sum opptjent egenkapital 767.000 265.000 -92.000 548.000 -190.000
Sum egenkapital 917.000 415.000 58.000 721.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.403.000 2.302.000 2.213.000 3.372.000 1.615.000
Leverandørgjeld 1.205.000 112.000 949.000 887.000 410.000
Betalbar skatt 0 0 0 114.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 118.000 955.000 1.007.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 4.531.000 2.835.000 3.226.000 5.100.000 2.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.320.000 2.716.000 2.271.000 4.093.000 1.599.000
Likviditetsgrad 1 3.7 24 3.4 5.1 4.8
Likviditetsgrad 2 3.1 1.7 0.6 3.8 1.6
Soliditet 20.2 14.6 1.8 14.1 -0.8
Resultatgrad 6.1 13.1 -6.7 14.9
Rentedekningsgrad 3.3 3.9 -1.7 4.8 -1.0
Gjeldsgrad 3.9 5.8 54.6 6.1 -126.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 16.9 -7.5 21.1 -0.7
Signatur
24.06.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex