So Gruppen As
Juridisk navn:  So Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arefjordsdalen 20 Arefjordsdalen 20 Fax:
5350 Brattholmen 5350 Brattholmen
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 818301022
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
72.73%
Egenkapital  
  
-16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 70.000
Resultat: -3.000 -11.000
Egenkapital: 15.000 18.000
Regnskap for  So Gruppen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 70.000
Driftskostnader -2.000 -81.000
Driftsresultat -3.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -3.000 -11.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -3.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 24.000
Sum eiendeler 15.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -12.000
Sum egenkapital 15.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 70.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 70.000
Varekostnad -2.000 -7.000
Lønninger 0 -68.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000
Driftskostnader -2.000 -81.000
Driftsresultat -3.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 15.000 24.000
Sum omløpsmidler 15.000 24.000
Sum eiendeler 15.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -12.000
Sum egenkapital 15.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 19.000
Likviditetsgrad 1 4.8
Likviditetsgrad 2 0 4.8
Soliditet 1 78.3
Resultatgrad -15.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -47.8
Signatur
17.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
JACOBSEN OLE
BRUHEIM STIAN
Prokurister
17.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
JACOBSEN OLE
BRUHEIM STIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex