Sognefjord As
Juridisk navn:  Sognefjord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørsidevegen 3642 Sørsidevegen 3642 Fax:
5962 Bjordal 5962 Bjordal
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 921178204
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.33%
Resultat  
  
-208.7%
Egenkapital  
  
-683.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 12.000 61.000
Resultat: -213.000 -69.000
Egenkapital: -181.000 31.000
Regnskap for  Sognefjord As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 12.000 61.000
Driftskostnader -223.000 -127.000
Driftsresultat -211.000 -66.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Resultat før skatt -213.000 -69.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -213.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 138.000 2.000
Sum eiendeler 138.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -281.000 -69.000
Sum egenkapital -181.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 -30.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 61.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 12.000 61.000
Varekostnad -243.000 -55.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -72.000
Driftskostnader -223.000 -127.000
Driftsresultat -211.000 -66.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -213.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 138.000 0
Kundefordringer 0 2.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 138.000 2.000
Sum eiendeler 138.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -281.000 -69.000
Sum egenkapital -181.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -31.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0
Leverandørgjeld 51.000 -3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -25.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 -30.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 32.000
Likviditetsgrad 1 7 -0.1
Likviditetsgrad 2 0 -0.1
Soliditet -131.2 3
Resultatgrad -1758.3 -108.2
Rentedekningsgrad -105.5
Gjeldsgrad -1.8
Total kapitalrentabilitet -152.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex