Sognefjord Kaffibrenneri As
Juridisk navn:  Sognefjord Kaffibrenneri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjørevegen 22 Fjørevegen 22 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 919086696
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loftesnes Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.63%
Resultat  
  
-450%
Egenkapital  
  
-258.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.766.000 1.568.000 933.000
Resultat: -126.000 36.000 -8.000
Egenkapital: -81.000 51.000 22.000
Regnskap for  Sognefjord Kaffibrenneri As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.766.000 1.568.000 933.000
Driftskostnader -1.882.000 -1.531.000 -939.000
Driftsresultat -117.000 37.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -126.000 36.000 -8.000
Skattekostnad -5.000 -7.000 0
Årsresultat -132.000 29.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 18.000 24.000
Sum omløpsmidler 498.000 404.000 238.000
Sum eiendeler 498.000 422.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 21.000 -8.000
Sum egenkapital -81.000 51.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 578.000 370.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 421.000 261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.756.000 1.358.000 533.000
Andre inntekter 10.000 210.000 400.000
Driftsinntekter 1.766.000 1.568.000 933.000
Varekostnad -505.000 -722.000 -379.000
Lønninger -892.000 -395.000 -281.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -505.000 -313.000
Driftskostnader -1.882.000 -1.531.000 -939.000
Driftsresultat -117.000 37.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -132.000 29.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 24.000
Sum anleggsmidler 0 18.000 24.000
Varebeholdning 135.000 125.000 34.000
Kundefordringer 117.000 130.000 40.000
Andre fordringer 245.000 1.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 148.000 144.000
Sum omløpsmidler 498.000 404.000 238.000
Sum eiendeler 498.000 422.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 21.000 -8.000
Sum egenkapital -81.000 51.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 138.000 2.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 173.000 36.000 63.000
Betalbar skatt 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 188.000 52.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 132.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 578.000 370.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 421.000 261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 34.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9
Soliditet -16.3 12.1 8.4
Resultatgrad -6.6 2.4 -0.5
Rentedekningsgrad -11.7 3 -2.5
Gjeldsgrad -7.1 7.3 10.9
Total kapitalrentabilitet -23.5 8.8 -1.9
Signatur
09.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex