Solhaugen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Solhaugen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56362060
Storbruhaugen 14 Storbruhaugen 14 Fax: 56362059
5955 Lindås 5955 Lindås
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 983033067
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/28/2000
Foretakstype: SA
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.28%
Resultat  
  
-147.38%
Egenkapital  
  
-8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.224.000 12.639.000 12.765.000 12.338.000 12.346.000
Resultat: -190.000 401.000 -107.000 124.000 541.000
Egenkapital: 2.485.000 2.701.000 2.296.000 2.416.000 2.290.000
Regnskap for  Solhaugen Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.224.000 12.639.000 12.765.000 12.338.000 12.346.000
Driftskostnader -12.379.000 -12.193.000 -12.723.000 -11.925.000 -11.499.000
Driftsresultat -155.000 446.000 42.000 413.000 847.000
Finansinntekter 60.000 48.000 46.000 46.000 75.000
Finanskostnader -95.000 -93.000 -196.000 -335.000 -381.000
Finans -35.000 -45.000 -150.000 -289.000 -306.000
Resultat før skatt -190.000 401.000 -107.000 124.000 541.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -190.000 401.000 -107.000 124.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.740.000 3.335.000 3.700.000 3.935.000 4.413.000
Sum omløpsmidler 6.928.000 7.176.000 6.655.000 6.817.000 6.444.000
Sum eiendeler 9.668.000 10.511.000 10.355.000 10.752.000 10.857.000
Sum opptjent egenkapital 2.393.000 2.583.000 2.182.000 2.290.000 2.166.000
Sum egenkapital 2.485.000 2.701.000 2.296.000 2.416.000 2.290.000
Sum langsiktig gjeld 5.514.000 5.928.000 6.337.000 6.667.000 6.963.000
Sum kortsiktig gjeld 1.668.000 1.882.000 1.722.000 1.669.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 9.667.000 10.511.000 10.355.000 10.752.000 10.856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.978.000 2.433.000 2.649.000 2.525.000 2.305.000
Andre inntekter 10.246.000 10.206.000 10.116.000 9.813.000 10.041.000
Driftsinntekter 12.224.000 12.639.000 12.765.000 12.338.000 12.346.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.330.000 -9.843.000 -10.579.000 -9.635.000 -9.435.000
Avskrivning -596.000 -479.000 -485.000 -483.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.453.000 -1.871.000 -1.659.000 -1.807.000 -1.593.000
Driftskostnader -12.379.000 -12.193.000 -12.723.000 -11.925.000 -11.499.000
Driftsresultat -155.000 446.000 42.000 413.000 847.000
Finansinntekter 60.000 48.000 46.000 46.000 75.000
Finanskostnader -95.000 -93.000 -196.000 -335.000 -381.000
Finans -35.000 -45.000 -150.000 -289.000 -306.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -190.000 401.000 -107.000 124.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.487.000 3.036.000 3.455.000 3.906.000 4.357.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 247.000 294.000 240.000 24.000 56.000
Sum varige driftsmidler 2.735.000 3.330.000 3.695.000 3.930.000 4.413.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum anleggsmidler 2.740.000 3.335.000 3.700.000 3.935.000 4.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 117.000 220.000 242.000 191.000
Andre fordringer 732.000 750.000 753.000 727.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.170.000 6.309.000 5.683.000 5.848.000 5.652.000
Sum omløpsmidler 6.928.000 7.176.000 6.655.000 6.817.000 6.444.000
Sum eiendeler 9.668.000 10.511.000 10.355.000 10.752.000 10.857.000
Sum opptjent egenkapital 2.393.000 2.583.000 2.182.000 2.290.000 2.166.000
Sum egenkapital 2.485.000 2.701.000 2.296.000 2.416.000 2.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.514.000 5.928.000 6.337.000 6.667.000 6.963.000
Leverandørgjeld 65.000 198.000 7.000 27.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 645.000 619.000 740.000 695.000 668.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 958.000 1.065.000 975.000 947.000 926.000
Sum kortsiktig gjeld 1.668.000 1.882.000 1.722.000 1.669.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 9.667.000 10.511.000 10.355.000 10.752.000 10.856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.260.000 5.294.000 4.933.000 5.148.000 4.841.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.8 3.9 4.1 4.0
Likviditetsgrad 2 4.2 3.8 3.9 4.1 4.1
Soliditet 25.7 25.7 22.2 22.5 21.1
Resultatgrad -1.3 3.5 0.3 3.3 6.9
Rentedekningsgrad -1.6 4.8 0.2 1.2 2.4
Gjeldsgrad 2.9 2.9 3.5 3.5 3.7
Total kapitalrentabilitet 4.7 0.8 4.3 8.5
Signatur
06.03.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex