Sollia Hyttegrend AS
Juridisk navn:  Sollia Hyttegrend AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62463775
Rondeveien 970 Rondeveien 970 Fax: 62463714
2477 Sollia 2477 Sollia
Fylke: Kommune:
Innlandet Stor-Elvdal
Org.nr: 981208390
Aksjekapital: 165.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: atnelien utbyggingsselskap as
Revisor: Registrert Revisor Per Amund Brenno
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.95%
Resultat  
  
-82.75%
Egenkapital  
  
11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 437.000 1.896.000 475.000 1.780.000 706.000
Resultat: 113.000 655.000 30.000 660.000 164.000
Egenkapital: 867.000 780.000 685.000 665.000 71.000
Regnskap for  Sollia Hyttegrend AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 437.000 1.896.000 475.000 1.780.000 706.000
Driftskostnader -325.000 -1.243.000 -445.000 -1.126.000 -538.000
Driftsresultat 112.000 654.000 30.000 654.000 167.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 7.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -5.000
Finans 1.000 2.000 0 7.000 -3.000
Resultat før skatt 113.000 655.000 30.000 660.000 164.000
Skattekostnad -27.000 -159.000 -10.000 -67.000 0
Årsresultat 87.000 496.000 20.000 594.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 304.000 225.000 15.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.191.000 1.431.000 1.171.000 1.443.000 1.261.000
Sum eiendeler 1.471.000 1.735.000 1.396.000 1.458.000 1.273.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 615.000 520.000 500.000 -94.000
Sum egenkapital 867.000 780.000 685.000 665.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 6.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 597.000 947.000 706.000 792.000 1.202.000
Sum gjeld og egenkapital 1.471.000 1.734.000 1.397.000 1.458.000 1.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 437.000 1.896.000 296.000 1.780.000 706.000
Andre inntekter 0 0 179.000 0 0
Driftsinntekter 437.000 1.896.000 475.000 1.780.000 706.000
Varekostnad 0 -860.000 0 -500.000 -150.000
Lønninger -113.000 -143.000 -124.000 -98.000 -84.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -216.000 -318.000 -165.000 -121.000
Driftskostnader -325.000 -1.243.000 -445.000 -1.126.000 -538.000
Driftsresultat 112.000 654.000 30.000 654.000 167.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 7.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -5.000
Finans 1.000 2.000 0 7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat 87.000 496.000 20.000 594.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 273.000 294.000 213.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 6.000 9.000 11.000
Sum varige driftsmidler 273.000 297.000 218.000 9.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 1.000
Sum anleggsmidler 280.000 304.000 225.000 15.000 12.000
Varebeholdning 510.000 510.000 870.000 870.000 1.188.000
Kundefordringer 0 0 0 33.000 15.000
Andre fordringer 0 0 35.000 0 0
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 680.000 920.000 265.000 539.000 57.000
Sum omløpsmidler 1.191.000 1.431.000 1.171.000 1.443.000 1.261.000
Sum eiendeler 1.471.000 1.735.000 1.396.000 1.458.000 1.273.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 615.000 520.000 500.000 -94.000
Sum egenkapital 867.000 780.000 685.000 665.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 7.000 6.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 6.000 1.000 0
Leverandørgjeld 18.000 2.000 244.000 1.000 5.000
Betalbar skatt 32.000 164.000 6.000 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 66.000 46.000 74.000 60.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 417.000 715.000 410.000 652.000 1.136.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 947.000 706.000 792.000 1.202.000
Sum gjeld og egenkapital 1.471.000 1.734.000 1.397.000 1.458.000 1.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 594.000 484.000 465.000 651.000 59.000
Likviditetsgrad 1 2 1 1.7 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.4 0.8 0.1
Soliditet 58.9 4 4 45.6 5.6
Resultatgrad 25.6 34.5 6.3 36.7 23.7
Rentedekningsgrad 1 3 33.8
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1 1.2 16.9
Total kapitalrentabilitet 7.7 37.8 2.2 45.3 13.3
Signatur
11.06.2008
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex