Sorbet Norge AS
Juridisk navn:  Sorbet Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33019201
Trudvangveien 67 Trudvangveien 67 Fax: 52845171
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 968292838
Aksjekapital: 165.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 23.12.1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kino fashion norge as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
34,27%
Egenkapital  
  
-274,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 0 14.384.000 40.417.000 58.005.000 55.992.000
Resultat: -2.459.000 -3.741.000 1.754.000 3.767.000 1.708.000
Egenkapital: -1.564.000 895.000 2.079.000 2.331.000 3.200.000
Regnskap for  Sorbet Norge AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 14.384.000 40.417.000 58.005.000 55.992.000
Driftskostnader -2.114.000 -17.345.000 -40.098.000 -53.651.000 -54.000.000
Driftsresultat -2.114.000 -2.961.000 319.000 4.353.000 1.991.000
Finansinntekter 0 319.000 1.939.000 61.000 32.000
Finanskostnader -345.000 -1.098.000 -503.000 -647.000 -316.000
Finans -345.000 -779.000 1.436.000 -586.000 -284.000
Resultat før skatt -2.459.000 -3.741.000 1.754.000 3.767.000 1.708.000
Skattekostnad 0 -1.776.000 -558.000 -1.055.000 -483.000
Årsresultat -2.459.000 -5.517.000 1.196.000 2.712.000 1.225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.621.000 2.636.000 5.291.000 5.608.000 5.671.000
Sum omløpsmidler 438.000 4.754.000 17.181.000 11.351.000 12.816.000
Sum eiendeler 3.059.000 7.390.000 22.472.000 16.959.000 18.487.000
Sum opptjent egenkapital -2.459.000 0 -282.000 534.000 1.404.000
Sum egenkapital -1.564.000 895.000 2.079.000 2.331.000 3.200.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.472.000 4.028.000 4.583.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 4.623.000 3.022.000 16.365.000 10.045.000 10.286.000
Sum gjeld og egenkapital 3.059.000 7.389.000 21.908.000 16.959.000 18.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.384.000 40.417.000 57.998.000 55.992.000
Andre inntekter 0 0 0 7.000 0
Driftsinntekter 0 14.384.000 40.417.000 58.005.000 55.992.000
Varekostnad -308.000 -11.217.000 -26.377.000 -39.075.000 -41.182.000
Lønninger -39.000 -3.002.000 -6.099.000 -6.005.000 -5.034.000
Avskrivning 25.000 -555.000 -266.000 -372.000 -466.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.792.000 -2.571.000 -7.356.000 -8.199.000 -7.318.000
Driftskostnader -2.114.000 -17.345.000 -40.098.000 -53.651.000 -54.000.000
Driftsresultat -2.114.000 -2.961.000 319.000 4.353.000 1.991.000
Finansinntekter 0 319.000 1.939.000 61.000 32.000
Finanskostnader -345.000 -1.098.000 -503.000 -647.000 -316.000
Finans -345.000 -779.000 1.436.000 -586.000 -284.000
Konsernbidrag 0 0 1.448.000 -3.582.000 -4.605.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.459.000 -5.517.000 1.196.000 2.712.000 1.225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.776.000 1.771.000 1.433.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 571.000 892.000 1.293.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 571.000 892.000 1.293.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.621.000 2.621.000 2.945.000 2.945.000 2.945.000
Sum anleggsmidler 2.621.000 2.636.000 5.291.000 5.608.000 5.671.000
Varebeholdning 0 0 5.652.000 3.951.000 6.927.000
Kundefordringer 134.000 202.000 11.255.000 6.443.000 2.223.000
Andre fordringer 305.000 4.491.000 135.000 887.000 3.476.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 61.000 138.000 70.000 189.000
Sum omløpsmidler 438.000 4.754.000 17.181.000 11.351.000 12.816.000
Sum eiendeler 3.059.000 7.390.000 22.472.000 16.959.000 18.487.000
Sum opptjent egenkapital -2.459.000 0 -282.000 534.000 1.404.000
Sum egenkapital -1.564.000 895.000 2.079.000 2.331.000 3.200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.472.000 4.028.000 4.583.000 5.000.000
Leverandørgjeld 399.000 169.000 2.043.000 3.259.000 3.390.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 974.000 1.022.000 -17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.224.000 2.853.000 13.349.000 5.765.000 6.914.000
Sum kortsiktig gjeld 4.623.000 3.022.000 16.365.000 10.045.000 10.286.000
Sum gjeld og egenkapital 3.059.000 7.389.000 21.908.000 16.959.000 18.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.185.000 1.732.000 816.000 1.306.000 2.530.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.6 1.0 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 1.6 0.8 0.8 0.6
Soliditet -51.1 12.1 9.3 13.7 17.3
Resultatgrad -20.6 0.8 7.5 3.6
Rentedekningsgrad -6.1 -2.4 4.5 6.8 6.4
Gjeldsgrad -3.0 7.3 9.8 6.3 4.8
Total kapitalrentabilitet -69.1 -35.8 10.0 26.0 10.9
Signatur
18.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex