Staff Investments As
Juridisk navn:  Staff Investments As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40403390
Løeshagaveien 22 Løeshagaveien 22 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 985894124
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2003 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
103.23%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 9.000 -279.000 -198.000 101.000 4.495.000
Egenkapital: 2.295.000 2.286.000 2.565.000 2.763.000 3.180.000
Regnskap for  Staff Investments As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -377.000 -248.000 -4.000 -37.000
Driftsresultat -33.000 -377.000 -248.000 -4.000 -37.000
Finansinntekter 41.000 98.000 50.000 182.000 4.532.000
Finanskostnader 0 0 0 -77.000 0
Finans 41.000 98.000 50.000 105.000 4.532.000
Resultat før skatt 9.000 -279.000 -198.000 101.000 4.495.000
Skattekostnad 0 0 0 -18.000 -22.000
Årsresultat 9.000 -279.000 -198.000 83.000 4.473.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.815.000 2.205.000 2.571.000 3.046.000
Sum omløpsmidler 2.295.000 524.000 468.000 1.560.000 2.172.000
Sum eiendeler 2.295.000 2.339.000 2.673.000 4.131.000 5.218.000
Sum opptjent egenkapital 1.592.000 1.583.000 1.862.000 2.060.000 2.477.000
Sum egenkapital 2.295.000 2.286.000 2.565.000 2.763.000 3.180.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 54.000 108.000 1.369.000 2.037.000
Sum gjeld og egenkapital 2.295.000 2.340.000 2.673.000 4.132.000 5.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -32.000 -372.000 -244.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -5.000 -4.000 -4.000 -37.000
Driftskostnader -32.000 -377.000 -248.000 -4.000 -37.000
Driftsresultat -33.000 -377.000 -248.000 -4.000 -37.000
Finansinntekter 41.000 98.000 50.000 182.000 4.532.000
Finanskostnader 0 0 0 -77.000 0
Finans 41.000 98.000 50.000 105.000 4.532.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -2.000.000
Årsresultat 9.000 -279.000 -198.000 83.000 4.473.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.815.000 2.205.000 2.571.000 3.046.000
Sum anleggsmidler 0 1.815.000 2.205.000 2.571.000 3.046.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 53.000 127.000 60.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 31.000
Kasse, bank 2.295.000 471.000 341.000 1.501.000 2.141.000
Sum omløpsmidler 2.295.000 524.000 468.000 1.560.000 2.172.000
Sum eiendeler 2.295.000 2.339.000 2.673.000 4.131.000 5.218.000
Sum opptjent egenkapital 1.592.000 1.583.000 1.862.000 2.060.000 2.477.000
Sum egenkapital 2.295.000 2.286.000 2.565.000 2.763.000 3.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 500.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 16.000 26.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 37.000 82.000 851.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 0 54.000 108.000 1.369.000 2.037.000
Sum gjeld og egenkapital 2.295.000 2.340.000 2.673.000 4.132.000 5.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.295.000 470.000 360.000 191.000 135.000
Likviditetsgrad 1 9.7 4.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0 9.7 4.3 1.1 1.1
Soliditet 1 97.7 9 66.9 61.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 0.3 -11.9 -7.4 4.3 86.2
Signatur
24.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex