Stall Øysand As
Juridisk navn:  Stall Øysand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61245505
Øysandvegen 139 Øysandvegen 139 Fax:
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 971193867
Aksjekapital: 739.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/25/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Olafsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.04%
Resultat  
  
-147.19%
Egenkapital  
  
-551.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.220.000 4.308.000 4.818.000 3.725.000 2.875.000
Resultat: -193.000 409.000 87.000 295.000 99.000
Egenkapital: -158.000 35.000 -289.000 -351.000 -605.000
Regnskap for  Stall Øysand As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.220.000 4.308.000 4.818.000 3.725.000 2.875.000
Driftskostnader -4.340.000 -3.857.000 -4.683.000 -3.413.000 -2.767.000
Driftsresultat -120.000 452.000 136.000 313.000 108.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -74.000 -43.000 -50.000 -18.000 -10.000
Finans -74.000 -43.000 -49.000 -18.000 -10.000
Resultat før skatt -193.000 409.000 87.000 295.000 99.000
Skattekostnad 0 -85.000 -24.000 -41.000 0
Årsresultat -193.000 324.000 62.000 254.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.825.000 1.995.000 1.134.000 1.114.000 991.000
Sum omløpsmidler 433.000 325.000 312.000 391.000 277.000
Sum eiendeler 2.258.000 2.320.000 1.446.000 1.505.000 1.268.000
Sum opptjent egenkapital -1.504.000 -1.310.000 -1.635.000 -1.697.000 -1.951.000
Sum egenkapital -158.000 35.000 -289.000 -351.000 -605.000
Sum langsiktig gjeld 1.529.000 1.498.000 930.000 1.146.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 786.000 805.000 710.000 1.833.000
Sum gjeld og egenkapital 2.258.000 2.320.000 1.446.000 1.505.000 1.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.218.000 4.010.000 4.659.000 3.567.000 2.710.000
Andre inntekter 2.000 298.000 159.000 157.000 165.000
Driftsinntekter 4.220.000 4.308.000 4.818.000 3.725.000 2.875.000
Varekostnad -1.210.000 -1.277.000 -1.683.000 -916.000 -723.000
Lønninger -1.305.000 -1.112.000 -1.492.000 -1.216.000 -1.019.000
Avskrivning -235.000 -145.000 -108.000 -58.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.583.000 -1.323.000 -1.400.000 -1.223.000 -883.000
Driftskostnader -4.340.000 -3.857.000 -4.683.000 -3.413.000 -2.767.000
Driftsresultat -120.000 452.000 136.000 313.000 108.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -74.000 -43.000 -50.000 -18.000 -10.000
Finans -74.000 -43.000 -49.000 -18.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -193.000 324.000 62.000 254.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 13.000 0 0 0
Maskiner anlegg 912.000 870.000 423.000 159.000 172.000
Driftsløsøre 913.000 1.112.000 711.000 955.000 818.000
Sum varige driftsmidler 1.825.000 1.995.000 1.134.000 1.114.000 991.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.825.000 1.995.000 1.134.000 1.114.000 991.000
Varebeholdning 35.000 140.000 150.000 125.000 112.000
Kundefordringer 93.000 53.000 14.000 103.000 156.000
Andre fordringer 9.000 44.000 14.000 85.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 88.000 134.000 78.000 3.000
Sum omløpsmidler 433.000 325.000 312.000 391.000 277.000
Sum eiendeler 2.258.000 2.320.000 1.446.000 1.505.000 1.268.000
Sum opptjent egenkapital -1.504.000 -1.310.000 -1.635.000 -1.697.000 -1.951.000
Sum egenkapital -158.000 35.000 -289.000 -351.000 -605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.529.000 1.498.000 930.000 1.146.000 40.000
Leverandørgjeld 318.000 329.000 304.000 219.000 584.000
Betalbar skatt 0 85.000 24.000 41.000 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 60.000 123.000 75.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 467.000 313.000 354.000 375.000 1.198.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 786.000 805.000 710.000 1.833.000
Sum gjeld og egenkapital 2.258.000 2.320.000 1.446.000 1.505.000 1.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -454.000 -461.000 -493.000 -319.000 -1.556.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.4 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1
Soliditet 1.5 -23.3 -47.7
Resultatgrad -2.8 10.5 2.8 8.4 3.8
Rentedekningsgrad -1.6 10.5 2.7 17.4 10.8
Gjeldsgrad -15.3 65.3 -5.3 -3.1
Total kapitalrentabilitet -5.3 19.5 9.5 20.8 8.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex