Stavlandsneset Grønn Energi As
Juridisk navn:  Stavlandsneset Grønn Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53429800
Stavlandsneset 81 Stavlandsneset 81 Fax:
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 982551501
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
112.91%
Egenkapital  
  
101.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 622.000 0 0
Resultat: 78.000 -604.000 -660.000 -59.000 -18.000
Egenkapital: 1.000 -77.000 527.000 1.221.000 1.267.000
Regnskap for  Stavlandsneset Grønn Energi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 622.000 0 0
Driftskostnader 78.000 -607.000 -1.288.000 -71.000 -37.000
Driftsresultat 78.000 -607.000 -666.000 -71.000 -37.000
Finansinntekter 0 3.000 6.000 12.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 6.000 12.000 19.000
Resultat før skatt 78.000 -604.000 -660.000 -59.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 -35.000 14.000 3.000
Årsresultat 78.000 -604.000 -694.000 -45.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 35.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.000 75.000 877.000 1.209.000 1.254.000
Sum eiendeler 1.000 75.000 877.000 1.244.000 1.275.000
Sum opptjent egenkapital -749.000 -827.000 -223.000 471.000 517.000
Sum egenkapital 1.000 -77.000 527.000 1.221.000 1.267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 152.000 350.000 23.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 75.000 877.000 1.244.000 1.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 622.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 622.000 0 0
Varekostnad 0 -42.000 -37.000 -25.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 78.000 -565.000 -1.251.000 -46.000 -37.000
Driftskostnader 78.000 -607.000 -1.288.000 -71.000 -37.000
Driftsresultat 78.000 -607.000 -666.000 -71.000 -37.000
Finansinntekter 0 3.000 6.000 12.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 6.000 12.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -604.000 -694.000 -45.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 35.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 35.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0 37.000 37.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 75.000 877.000 1.172.000 1.217.000
Sum omløpsmidler 1.000 75.000 877.000 1.209.000 1.254.000
Sum eiendeler 1.000 75.000 877.000 1.244.000 1.275.000
Sum opptjent egenkapital -749.000 -827.000 -223.000 471.000 517.000
Sum egenkapital 1.000 -77.000 527.000 1.221.000 1.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 52.000 0 23.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 100.000 350.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 152.000 350.000 23.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 75.000 877.000 1.244.000 1.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 -77.000 527.000 1.186.000 1.245.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.5 5 139.3
Likviditetsgrad 2 0 0.5 2.5 5 135.3
Soliditet 1 -102.7 60.1 98.2 99.3
Resultatgrad -107.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.7 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7 -805.3 -75.3 -4.7 -1.4
Signatur
28.09.2020
STYRETS LEDER SAMMEN MED TO STYREMEDLEMMER ELLER TRE STYREMEDLEMMER.
Prokurister
06.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex