Sterkstrøm AS
Juridisk navn:  Sterkstrøm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22026230
Bentseg 6 Bentseg 6 Fax: 22239629
0465 Oslo 465 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916268548
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/1/1947 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lytomt Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.47%
Resultat  
  
-45.08%
Egenkapital  
  
1.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.344.000 32.827.000 32.260.000 28.689.000 27.628.000
Resultat: 2.483.000 4.521.000 4.031.000 2.777.000 3.893.000
Egenkapital: 4.988.000 4.904.000 4.016.000 3.532.000 3.553.000
Regnskap for  Sterkstrøm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.344.000 32.827.000 32.260.000 28.689.000 27.628.000
Driftskostnader -29.859.000 -28.310.000 -28.257.000 -25.951.000 -23.782.000
Driftsresultat 2.485.000 4.516.000 4.003.000 2.737.000 3.847.000
Finansinntekter 15.000 12.000 38.000 45.000 50.000
Finanskostnader -16.000 -7.000 -10.000 -6.000 -4.000
Finans -1.000 5.000 28.000 39.000 46.000
Resultat før skatt 2.483.000 4.521.000 4.031.000 2.777.000 3.893.000
Skattekostnad -600.000 -1.132.000 -1.047.000 -798.000 -1.099.000
Årsresultat 1.884.000 3.389.000 2.984.000 1.979.000 2.794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 539.000 594.000 112.000 110.000 129.000
Sum omløpsmidler 12.595.000 14.361.000 13.634.000 11.930.000 11.318.000
Sum eiendeler 13.134.000 14.955.000 13.746.000 12.040.000 11.447.000
Sum opptjent egenkapital 4.888.000 4.804.000 3.916.000 3.432.000 3.453.000
Sum egenkapital 4.988.000 4.904.000 4.016.000 3.532.000 3.553.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.146.000 10.050.000 9.730.000 8.509.000 7.894.000
Sum gjeld og egenkapital 13.134.000 14.954.000 13.746.000 12.041.000 11.447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.344.000 32.827.000 32.260.000 28.689.000 27.628.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.344.000 32.827.000 32.260.000 28.689.000 27.628.000
Varekostnad -12.653.000 -11.351.000 -11.798.000 -10.806.000 -9.925.000
Lønninger -11.741.000 -12.273.000 -12.182.000 -11.244.000 -10.049.000
Avskrivning -160.000 -155.000 -33.000 -22.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.305.000 -4.531.000 -4.244.000 -3.879.000 -3.778.000
Driftskostnader -29.859.000 -28.310.000 -28.257.000 -25.951.000 -23.782.000
Driftsresultat 2.485.000 4.516.000 4.003.000 2.737.000 3.847.000
Finansinntekter 15.000 12.000 38.000 45.000 50.000
Finanskostnader -16.000 -7.000 -10.000 -6.000 -4.000
Finans -1.000 5.000 28.000 39.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.884.000 3.389.000 2.984.000 1.979.000 2.794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 425.000 466.000 5.000 26.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 111.000 91.000 68.000 90.000
Sum varige driftsmidler 82.000 111.000 91.000 68.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 17.000 17.000 16.000 15.000
Sum anleggsmidler 539.000 594.000 112.000 110.000 129.000
Varebeholdning 597.000 628.000 632.000 734.000 842.000
Kundefordringer 5.874.000 8.837.000 5.923.000 6.231.000 6.517.000
Andre fordringer 336.000 331.000 417.000 295.000 325.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.788.000 4.564.000 6.662.000 4.670.000 3.634.000
Sum omløpsmidler 12.595.000 14.361.000 13.634.000 11.930.000 11.318.000
Sum eiendeler 13.134.000 14.955.000 13.746.000 12.040.000 11.447.000
Sum opptjent egenkapital 4.888.000 4.804.000 3.916.000 3.432.000 3.453.000
Sum egenkapital 4.988.000 4.904.000 4.016.000 3.532.000 3.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.999.000 2.702.000 2.614.000 2.422.000 2.214.000
Betalbar skatt 610.000 1.131.000 1.026.000 800.000 1.094.000
Skyldig offentlige avgifter 2.015.000 2.137.000 2.011.000 1.606.000 1.593.000
Utbytte -1.800.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.722.000 1.743.000 1.579.000 1.680.000 994.000
Sum kortsiktig gjeld 8.146.000 10.050.000 9.730.000 8.509.000 7.894.000
Sum gjeld og egenkapital 13.134.000 14.954.000 13.746.000 12.041.000 11.447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.449.000 4.311.000 3.904.000 3.421.000 3.424.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
Soliditet 3 32.8 29.2 29.3 31.0
Resultatgrad 7.7 13.8 12.4 9.5 13.9
Rentedekningsgrad 155.3 645.1 400.3 463.7 974.3
Gjeldsgrad 1.6 2 2.4 2.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 1 30.3 29.4 23.1 34.0
Signatur
31.05.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
31.05.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
TOM MELZER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex