Stiftelsen Flint Idrettshall
Juridisk navn:  Stiftelsen Flint Idrettshall
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33375310
Postboks 159 Narverødveien 40F Fax:
3166 Tolvsrød 3113 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 985276056
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/13/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.41%
Resultat  
  
-2240%
Egenkapital  
  
-34.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.312.000 1.108.000 997.000 1.015.000 997.000
Resultat: -107.000 5.000 -91.000 -80.000 -68.000
Egenkapital: -417.000 -309.000 -314.000 -223.000 -143.000
Regnskap for  Stiftelsen Flint Idrettshall
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.312.000 1.108.000 997.000 1.015.000 997.000
Driftskostnader -1.345.000 -1.024.000 -1.006.000 -1.025.000 -990.000
Driftsresultat -33.000 84.000 -9.000 -11.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -74.000 -79.000 -82.000 -70.000 -77.000
Finans -74.000 -79.000 -82.000 -69.000 -75.000
Resultat før skatt -107.000 5.000 -91.000 -80.000 -68.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -107.000 5.000 -91.000 -80.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.330.000 1.832.000 2.094.000 2.355.000 1.925.000
Sum omløpsmidler 31.000 3.000 12.000 799.000 43.000
Sum eiendeler 1.361.000 1.835.000 2.106.000 3.154.000 1.968.000
Sum opptjent egenkapital -817.000 -709.000 -714.000 -623.000 -543.000
Sum egenkapital -417.000 -309.000 -314.000 -223.000 -143.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.857.000 0 2.460.000 1.938.000
Sum kortsiktig gjeld 1.778.000 287.000 2.420.000 917.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 1.361.000 1.835.000 2.106.000 3.154.000 1.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.108.000 0 0 2.000
Andre inntekter 1.312.000 0 997.000 1.015.000 995.000
Driftsinntekter 1.312.000 1.108.000 997.000 1.015.000 997.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -501.000 -261.000 -261.000 -261.000 -267.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -844.000 -763.000 -745.000 -764.000 -723.000
Driftskostnader -1.345.000 -1.024.000 -1.006.000 -1.025.000 -990.000
Driftsresultat -33.000 84.000 -9.000 -11.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -74.000 -79.000 -82.000 -70.000 -77.000
Finans -74.000 -79.000 -82.000 -69.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -107.000 5.000 -91.000 -80.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.330.000 1.832.000 2.094.000 2.355.000 1.925.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.330.000 1.832.000 2.094.000 2.355.000 1.925.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.330.000 1.832.000 2.094.000 2.355.000 1.925.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 8.000 3.000
Andre fordringer 27.000 3.000 11.000 18.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 0 0 773.000 6.000
Sum omløpsmidler 31.000 3.000 12.000 799.000 43.000
Sum eiendeler 1.361.000 1.835.000 2.106.000 3.154.000 1.968.000
Sum opptjent egenkapital -817.000 -709.000 -714.000 -623.000 -543.000
Sum egenkapital -417.000 -309.000 -314.000 -223.000 -143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.556.000 211.000 2.159.000 166.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.857.000 0 2.460.000 1.938.000
Leverandørgjeld 44.000 58.000 33.000 740.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 18.000 228.000 11.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.778.000 287.000 2.420.000 917.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 1.361.000 1.835.000 2.106.000 3.154.000 1.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.747.000 -284.000 -2.408.000 -118.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.9 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.9 0.3
Soliditet -30.6 -16.8 -14.9 -7.1 -7.3
Resultatgrad -2.5 7.6 -0.9 -1.1 0.7
Rentedekningsgrad -0.4 1.1 -0.1 -0.2 0.1
Gjeldsgrad -4.3 -6.9 -7.7 -15.1 -14.8
Total kapitalrentabilitet -2.4 4.6 -0.4 -0.3 0.5
Signatur
10.08.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM VALGT AV KOMMUNEN TEGNER
STIFTELSEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex