Stiftelsen Grid-Arendal
Juridisk navn:  Stiftelsen Grid-Arendal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47644555
Postboks 183 Teaterplassen 3 Fax: 37035050
4802 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 977182697
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 12/31/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.06%
Resultat  
  
-57.6%
Egenkapital  
  
1.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.046.000 44.933.000 52.945.000 55.841.000 51.972.000
Resultat: 187.000 441.000 375.000 2.674.000 417.000
Egenkapital: 11.010.000 10.823.000 10.382.000 10.006.000 7.333.000
Regnskap for  Stiftelsen Grid-Arendal
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.046.000 44.933.000 52.945.000 55.841.000 51.972.000
Driftskostnader -53.232.000 -44.233.000 -51.935.000 -53.767.000 -51.409.000
Driftsresultat -185.000 700.000 1.011.000 2.074.000 562.000
Finansinntekter 1.293.000 1.280.000 334.000 1.563.000 849.000
Finanskostnader -922.000 -1.539.000 -970.000 -963.000 -995.000
Finans 371.000 -259.000 -636.000 600.000 -146.000
Resultat før skatt 187.000 441.000 375.000 2.674.000 417.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 187.000 441.000 375.000 2.674.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.088.000 13.012.000 11.012.000 9.032.000 7.059.000
Sum omløpsmidler 20.791.000 23.849.000 22.592.000 21.235.000 17.472.000
Sum eiendeler 35.879.000 36.861.000 33.604.000 30.267.000 24.531.000
Sum opptjent egenkapital 10.510.000 10.323.000 9.882.000 9.506.000 6.833.000
Sum egenkapital 11.010.000 10.823.000 10.382.000 10.006.000 7.333.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.869.000 26.038.000 23.222.000 20.260.000 17.198.000
Sum gjeld og egenkapital 35.879.000 36.861.000 33.604.000 30.266.000 24.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.046.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 44.933.000 52.945.000 55.841.000 51.972.000
Driftsinntekter 53.046.000 44.933.000 52.945.000 55.841.000 51.972.000
Varekostnad -12.693.000 0 0 0 0
Lønninger -26.821.000 -24.569.000 -23.331.000 -22.615.000 -28.160.000
Avskrivning -18.000 0 -20.000 -27.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.700.000 -12.537.000 -12.249.000 -12.231.000 -14.194.000
Driftskostnader -53.232.000 -44.233.000 -51.935.000 -53.767.000 -51.409.000
Driftsresultat -185.000 700.000 1.011.000 2.074.000 562.000
Finansinntekter 1.293.000 1.280.000 334.000 1.563.000 849.000
Finanskostnader -922.000 -1.539.000 -970.000 -963.000 -995.000
Finans 371.000 -259.000 -636.000 600.000 -146.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 187.000 441.000 375.000 2.674.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 20.000 47.000
Driftsløsøre 76.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 76.000 0 0 20.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.012.000 13.012.000 11.012.000 9.012.000 7.012.000
Sum anleggsmidler 15.088.000 13.012.000 11.012.000 9.032.000 7.059.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.035.000 1.387.000 4.288.000 3.299.000 3.486.000
Andre fordringer 3.495.000 688.000 699.000 845.000 609.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.261.000 21.774.000 17.605.000 17.091.000 13.377.000
Sum omløpsmidler 20.791.000 23.849.000 22.592.000 21.235.000 17.472.000
Sum eiendeler 35.879.000 36.861.000 33.604.000 30.267.000 24.531.000
Sum opptjent egenkapital 10.510.000 10.323.000 9.882.000 9.506.000 6.833.000
Sum egenkapital 11.010.000 10.823.000 10.382.000 10.006.000 7.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.474.000 2.302.000 2.723.000 2.839.000 2.193.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.585.000 1.209.000 1.147.000 1.200.000 1.416.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.810.000 22.527.000 19.352.000 16.222.000 13.590.000
Sum kortsiktig gjeld 24.869.000 26.038.000 23.222.000 20.260.000 17.198.000
Sum gjeld og egenkapital 35.879.000 36.861.000 33.604.000 30.266.000 24.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.078.000 -2.189.000 -630.000 975.000 274.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.1 1.1
Soliditet 30.7 29.4 30.9 33.1 29.9
Resultatgrad -0.3 1.6 1.9 3.7 1.1
Rentedekningsgrad -0.2 0.5 1 3.8 1.4
Gjeldsgrad 2.3 2.4 2.2 2.0 2.3
Total kapitalrentabilitet 3.1 5.4 4 12.0 5.8
Signatur
24.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex