Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55307200
Kong Oscars Gate 62 Kong Oscars Gate 62 Fax: 55307201
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979493819
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 134
Etableringsdato: 2/5/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.86%
Resultat  
  
-469.12%
Egenkapital  
  
-2.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 68.440.000 62.299.000 59.555.000 55.243.000 54.047.000
Resultat: -801.000 217.000 642.000 1.071.000 2.333.000
Egenkapital: 38.617.000 39.418.000 39.201.000 38.560.000 37.967.000
Regnskap for  Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 68.440.000 62.299.000 59.555.000 55.243.000 54.047.000
Driftskostnader -69.340.000 -62.275.000 -59.008.000 -54.265.000 -52.056.000
Driftsresultat -900.000 24.000 547.000 978.000 1.991.000
Finansinntekter 127.000 219.000 109.000 103.000 362.000
Finanskostnader -29.000 -25.000 -15.000 -11.000 -20.000
Finans 98.000 194.000 94.000 92.000 342.000
Resultat før skatt -801.000 217.000 642.000 1.071.000 2.333.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -801.000 217.000 642.000 1.071.000 2.333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.033.000 34.062.000 32.739.000 42.983.000 44.753.000
Sum omløpsmidler 19.260.000 27.524.000 23.317.000 18.934.000 16.640.000
Sum eiendeler 57.293.000 61.586.000 56.056.000 61.917.000 61.393.000
Sum opptjent egenkapital 37.892.000 38.694.000 38.477.000 37.835.000 36.765.000
Sum egenkapital 38.617.000 39.418.000 39.201.000 38.560.000 37.967.000
Sum langsiktig gjeld 6.577.000 6.843.000 6.841.000 13.824.000 14.290.000
Sum kortsiktig gjeld 12.099.000 15.324.000 10.014.000 9.533.000 9.135.000
Sum gjeld og egenkapital 57.292.000 61.585.000 56.056.000 61.916.000 61.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.846.000 21.147.000 20.840.000 17.900.000 20.967.000
Andre inntekter 47.593.000 41.152.000 38.715.000 37.344.000 33.080.000
Driftsinntekter 68.440.000 62.299.000 59.555.000 55.243.000 54.047.000
Varekostnad -627.000 -476.000 -361.000 -332.000 -126.000
Lønninger -44.535.000 -41.091.000 -38.498.000 -37.136.000 -34.974.000
Avskrivning -2.398.000 -1.744.000 -2.312.000 -2.632.000 -2.183.000
Nedskrivning 0 0 -2.000.000 0 0
Andre driftskostnader -21.780.000 -18.964.000 -15.837.000 -14.165.000 -14.773.000
Driftskostnader -69.340.000 -62.275.000 -59.008.000 -54.265.000 -52.056.000
Driftsresultat -900.000 24.000 547.000 978.000 1.991.000
Finansinntekter 127.000 219.000 109.000 103.000 362.000
Finanskostnader -29.000 -25.000 -15.000 -11.000 -20.000
Finans 98.000 194.000 94.000 92.000 342.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -801.000 217.000 642.000 1.071.000 2.333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 409.000 0 0 0 0
Fast eiendom 27.335.000 27.998.000 28.661.000 41.048.000 42.986.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.226.000 5.053.000 3.095.000 1.288.000 1.716.000
Sum varige driftsmidler 36.561.000 33.051.000 31.756.000 42.336.000 44.702.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.063.000 1.011.000 982.000 647.000 51.000
Sum anleggsmidler 38.033.000 34.062.000 32.739.000 42.983.000 44.753.000
Varebeholdning 453.000 454.000 448.000 347.000 300.000
Kundefordringer 720.000 1.808.000 383.000 734.000 409.000
Andre fordringer 837.000 2.380.000 1.025.000 761.000 638.000
Sum investeringer 1.703.000 1.667.000 1.588.000 1.602.000 1.630.000
Kasse, bank 15.547.000 21.215.000 19.873.000 15.491.000 13.663.000
Sum omløpsmidler 19.260.000 27.524.000 23.317.000 18.934.000 16.640.000
Sum eiendeler 57.293.000 61.586.000 56.056.000 61.917.000 61.393.000
Sum opptjent egenkapital 37.892.000 38.694.000 38.477.000 37.835.000 36.765.000
Sum egenkapital 38.617.000 39.418.000 39.201.000 38.560.000 37.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.577.000 6.843.000 6.841.000 13.824.000 14.290.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.577.000 6.843.000 6.841.000 13.824.000 14.290.000
Leverandørgjeld 1.490.000 4.059.000 1.173.000 994.000 2.091.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.946.000 2.921.000 2.745.000 2.353.000 2.996.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.663.000 8.344.000 6.095.000 6.185.000 4.049.000
Sum kortsiktig gjeld 12.099.000 15.324.000 10.014.000 9.533.000 9.135.000
Sum gjeld og egenkapital 57.292.000 61.585.000 56.056.000 61.916.000 61.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.161.000 12.200.000 13.303.000 9.401.000 7.505.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2.3 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 2.3 2.0 1.8
Soliditet 67.4 6 69.9 62.3 61.8
Resultatgrad -1.3 0 0.9 1.8 3.7
Rentedekningsgrad - 1 36.5 98.3 117.7
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.3 0.4 1.2 1.7 3.8
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex