Stiftelsen Steinerskolen I Haugesund
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen I Haugesund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52708560
Postboks 2506 Skjoldavegen 175 Fax: 52708568
5512 Haugesund 5532 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 871556032
Aksjekapital: 2.582.264 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.94%
Resultat  
  
-27.88%
Egenkapital  
  
11.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.471.000 20.600.000 19.334.000 19.033.000 19.879.000
Resultat: 1.348.000 1.869.000 1.588.000 -237.000 -6.000
Egenkapital: 13.496.000 12.148.000 10.279.000 8.691.000 8.928.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen I Haugesund
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.471.000 20.600.000 19.334.000 19.033.000 19.879.000
Driftskostnader -21.884.000 -18.448.000 -17.431.000 -18.928.000 -19.524.000
Driftsresultat 1.587.000 2.153.000 1.902.000 105.000 355.000
Finansinntekter 82.000 54.000 46.000 41.000 41.000
Finanskostnader -321.000 -338.000 -361.000 -382.000 -402.000
Finans -239.000 -284.000 -315.000 -341.000 -361.000
Resultat før skatt 1.348.000 1.869.000 1.588.000 -237.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.348.000 1.869.000 1.588.000 -237.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.228.000 16.655.000 17.096.000 17.211.000 17.627.000
Sum omløpsmidler 9.054.000 7.601.000 5.341.000 4.378.000 5.078.000
Sum eiendeler 25.282.000 24.256.000 22.437.000 21.589.000 22.705.000
Sum opptjent egenkapital 10.913.000 9.565.000 7.696.000 6.108.000 6.346.000
Sum egenkapital 13.496.000 12.148.000 10.279.000 8.691.000 8.928.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.069.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.787.000 12.109.000 12.159.000 2.829.000 13.778.000
Sum gjeld og egenkapital 25.282.000 24.256.000 22.437.000 21.588.000 22.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 19.334.000 19.033.000 19.879.000
Andre inntekter 23.471.000 20.600.000 0 0 0
Driftsinntekter 23.471.000 20.600.000 19.334.000 19.033.000 19.879.000
Varekostnad -787.000 -680.000 -631.000 -707.000 -752.000
Lønninger -18.523.000 -15.385.000 -14.743.000 -15.781.000 -16.429.000
Avskrivning -426.000 -441.000 -413.000 -416.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.148.000 -1.942.000 -1.644.000 -2.024.000 -1.906.000
Driftskostnader -21.884.000 -18.448.000 -17.431.000 -18.928.000 -19.524.000
Driftsresultat 1.587.000 2.153.000 1.902.000 105.000 355.000
Finansinntekter 82.000 54.000 46.000 41.000 41.000
Finanskostnader -321.000 -338.000 -361.000 -382.000 -402.000
Finans -239.000 -284.000 -315.000 -341.000 -361.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.348.000 1.869.000 1.588.000 -237.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.992.000 16.344.000 16.708.000 17.084.000 17.474.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 236.000 311.000 388.000 126.000 153.000
Sum varige driftsmidler 16.228.000 16.655.000 17.096.000 17.211.000 17.627.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.228.000 16.655.000 17.096.000 17.211.000 17.627.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 85.000 208.000 137.000 1.284.000
Andre fordringer 641.000 564.000 583.000 579.000 592.000
Sum investeringer 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kasse, bank 8.311.000 6.929.000 4.527.000 3.640.000 3.180.000
Sum omløpsmidler 9.054.000 7.601.000 5.341.000 4.378.000 5.078.000
Sum eiendeler 25.282.000 24.256.000 22.437.000 21.589.000 22.705.000
Sum opptjent egenkapital 10.913.000 9.565.000 7.696.000 6.108.000 6.346.000
Sum egenkapital 13.496.000 12.148.000 10.279.000 8.691.000 8.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.240.000 8.871.000 9.481.000 0 10.636.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.069.000 0
Leverandørgjeld 445.000 520.000 343.000 379.000 545.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.286.000 1.138.000 861.000 907.000 1.035.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.816.000 1.580.000 1.474.000 1.543.000 1.562.000
Sum kortsiktig gjeld 11.787.000 12.109.000 12.159.000 2.829.000 13.778.000
Sum gjeld og egenkapital 25.282.000 24.256.000 22.437.000 21.588.000 22.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.733.000 -4.508.000 -6.818.000 1.549.000 -8.700.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.4 1.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.4 1.5 0.4
Soliditet 53.4 50.1 45.8 40.3 39.3
Resultatgrad 6.8 10.5 9.8 0.6 1.8
Rentedekningsgrad 4.9 6.4 5.3 0.3 1.0
Gjeldsgrad 0.9 1 1.2 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 6.6 9.1 8.7 0.7 1.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2017
PROKURA HVER FOR SEG
DEGLIUOMINI GRACIELA ALICIA
PROKURA HVER FOR SEG
REISTAD OLE TOBIAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex