Stiftinga Paktarstova
Juridisk navn:  Stiftinga Paktarstova
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6214 Norddal 6214 Norddal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 991008403
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Møre Og Romsdal Revisjon Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.2%
Resultat  
  
-144.3%
Egenkapital  
  
-14.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.000 250.000 141.000 648.000 339.000
Resultat: -70.000 158.000 -157.000 95.000 38.000
Egenkapital: 429.000 499.000 341.000 495.000 400.000
Regnskap for  Stiftinga Paktarstova
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.000 250.000 141.000 648.000 339.000
Driftskostnader -116.000 -93.000 -298.000 -553.000 -300.000
Driftsresultat -70.000 158.000 -157.000 95.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -70.000 158.000 -157.000 95.000 38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 158.000 -157.000 95.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.000 320.000 328.000 336.000 344.000
Sum omløpsmidler 216.000 277.000 111.000 256.000 227.000
Sum eiendeler 528.000 597.000 439.000 592.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 99.000 -59.000 95.000 0
Sum egenkapital 429.000 499.000 341.000 495.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 93.000 93.000 96.000 96.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 1.000 1.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 527.000 597.000 438.000 592.000 571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 141.000 0 0
Andre inntekter 47.000 250.000 0 648.000 339.000
Driftsinntekter 47.000 250.000 141.000 648.000 339.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 5.000 -158.000 -8.000 -97.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -90.000 -132.000 -537.000 -195.000
Driftskostnader -116.000 -93.000 -298.000 -553.000 -300.000
Driftsresultat -70.000 158.000 -157.000 95.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 158.000 -157.000 95.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 312.000 320.000 328.000 336.000 344.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 312.000 320.000 328.000 336.000 344.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 312.000 320.000 328.000 336.000 344.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 50.000 50.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 24.000 109.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 227.000 37.000 140.000 227.000
Sum omløpsmidler 216.000 277.000 111.000 256.000 227.000
Sum eiendeler 528.000 597.000 439.000 592.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 99.000 -59.000 95.000 0
Sum egenkapital 429.000 499.000 341.000 495.000 400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 93.000 0 0 96.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 93.000 93.000 96.000 96.000 96.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 1.000 1.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 1.000 1.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 527.000 597.000 438.000 592.000 571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 272.000 110.000 255.000 152.000
Likviditetsgrad 1 43.2 55.4 1 2 3.0
Likviditetsgrad 2 43.2 55.4 1 2 3.1
Soliditet 81.4 83.6 77.9 83.6 70.1
Resultatgrad -148.9 63.2 -111.3 14.7 11.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -13.3 26.5 -35.8 1 6.7
Signatur
13.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex