Stiftinga Utkant
Juridisk navn:  Stiftinga Utkant
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97975900
Mjømna 202 Mjømna 202 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 993134562
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.19%
Resultat  
  
-46.06%
Egenkapital  
  
6.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.598.000 4.860.000 4.590.000 5.857.000 5.443.000
Resultat: 89.000 165.000 -484.000 -800.000 -47.000
Egenkapital: -1.286.000 -1.375.000 -1.540.000 -1.056.000 -256.000
Regnskap for  Stiftinga Utkant
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.598.000 4.860.000 4.590.000 5.857.000 5.443.000
Driftskostnader -5.324.000 -4.515.000 -4.983.000 -6.559.000 -5.415.000
Driftsresultat 274.000 345.000 -392.000 -702.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 12.000 0
Finanskostnader -184.000 -179.000 -93.000 -109.000 -77.000
Finans -184.000 -179.000 -93.000 -97.000 -77.000
Resultat før skatt 89.000 165.000 -484.000 -800.000 -47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 165.000 -484.000 -800.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 162.000 169.000 386.000 331.000
Sum omløpsmidler 419.000 652.000 1.130.000 764.000 1.205.000
Sum eiendeler 530.000 814.000 1.299.000 1.150.000 1.536.000
Sum opptjent egenkapital -1.486.000 -1.575.000 -1.740.000 -1.256.000 -456.000
Sum egenkapital -1.286.000 -1.375.000 -1.540.000 -1.056.000 -256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 2.189.000 2.839.000 2.206.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 814.000 1.299.000 1.150.000 1.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.372.000 4.709.000 4.332.000 5.811.000 4.985.000
Andre inntekter 226.000 151.000 258.000 46.000 458.000
Driftsinntekter 5.598.000 4.860.000 4.590.000 5.857.000 5.443.000
Varekostnad -3.753.000 -3.003.000 -3.808.000 -4.427.000 -2.746.000
Lønninger -47.000 -7.000 -150.000 -397.000 -482.000
Avskrivning -51.000 -120.000 -109.000 -102.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.473.000 -1.385.000 -916.000 -1.633.000 -2.100.000
Driftskostnader -5.324.000 -4.515.000 -4.983.000 -6.559.000 -5.415.000
Driftsresultat 274.000 345.000 -392.000 -702.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 12.000 0
Finanskostnader -184.000 -179.000 -93.000 -109.000 -77.000
Finans -184.000 -179.000 -93.000 -97.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 165.000 -484.000 -800.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 103.000 28.000 43.000 58.000
Fast eiendom 43.000 50.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 9.000 141.000 343.000 273.000
Sum varige driftsmidler 43.000 59.000 141.000 343.000 273.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 162.000 169.000 386.000 331.000
Varebeholdning 11.000 11.000 10.000 22.000 50.000
Kundefordringer 0 0 0 410.000 180.000
Andre fordringer 387.000 633.000 1.118.000 330.000 972.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 8.000 2.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 419.000 652.000 1.130.000 764.000 1.205.000
Sum eiendeler 530.000 814.000 1.299.000 1.150.000 1.536.000
Sum opptjent egenkapital -1.486.000 -1.575.000 -1.740.000 -1.256.000 -456.000
Sum egenkapital -1.286.000 -1.375.000 -1.540.000 -1.056.000 -256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 637.000 1.037.000 815.000 711.000 512.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 307.000 836.000 1.491.000 1.353.000 981.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 3.000 5.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 857.000 315.000 530.000 137.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 2.189.000 2.839.000 2.206.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 814.000 1.299.000 1.150.000 1.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.396.000 -1.537.000 -1.709.000 -1.442.000 -587.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7
Soliditet -243.1 -168.9 -118.6 -91.8 -16.7
Resultatgrad 4.9 7.1 -8.5 -12.0 0.5
Rentedekningsgrad 1.5 1.9 -4.2 -6.3 0.4
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.8 -2.1 -7.0
Total kapitalrentabilitet 51.8 42.4 -30.2 -60.0 1.9
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex