Stock Holding AS
Juridisk navn:  Stock Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91756905
Hopsåsen 5A Hopsåsen 5A Fax: 55124875
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 933787125
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/1983
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.62%
Resultat  
  
-92.71%
Egenkapital  
  
0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000 919.000
Resultat: 72.000 987.000 26.000 1.972.000 529.000
Egenkapital: 5.798.000 5.742.000 4.990.000 4.969.000 3.525.000
Regnskap for  Stock Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000 919.000
Driftskostnader -51.000 -218.000 -542.000 -407.000 -492.000
Driftsresultat 12.000 953.000 -57.000 1.855.000 428.000
Finansinntekter 59.000 34.000 83.000 117.000 101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 59.000 34.000 83.000 117.000 101.000
Resultat før skatt 72.000 987.000 26.000 1.972.000 529.000
Skattekostnad -15.000 -235.000 -5.000 -528.000 -143.000
Årsresultat 56.000 752.000 21.000 1.444.000 386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000 4.215.000
Sum eiendeler 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000 4.215.000
Sum opptjent egenkapital 5.608.000 5.552.000 4.800.000 4.779.000 3.335.000
Sum egenkapital 5.798.000 5.742.000 4.990.000 4.969.000 3.525.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 33.000 43.000 56.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 534.000 50.000 1.103.000 611.000
Sum gjeld og egenkapital 5.851.000 6.309.000 5.083.000 6.128.000 4.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000 919.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000 919.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -172.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -218.000 -370.000 -406.000 -456.000
Driftskostnader -51.000 -218.000 -542.000 -407.000 -492.000
Driftsresultat 12.000 953.000 -57.000 1.855.000 428.000
Finansinntekter 59.000 34.000 83.000 117.000 101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 59.000 34.000 83.000 117.000 101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 56.000 752.000 21.000 1.444.000 386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 2.000 72.000 243.000
Andre fordringer 0 0 3.069.000 3.047.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.848.000 6.308.000 2.012.000 3.008.000 3.925.000
Sum omløpsmidler 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000 4.215.000
Sum eiendeler 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000 4.215.000
Sum opptjent egenkapital 5.608.000 5.552.000 4.800.000 4.779.000 3.335.000
Sum egenkapital 5.798.000 5.742.000 4.990.000 4.969.000 3.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 33.000 43.000 56.000 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.000 33.000 43.000 56.000 79.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 23.000 245.000 18.000 551.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 0 1.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 288.000 31.000 548.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 534.000 50.000 1.103.000 611.000
Sum gjeld og egenkapital 5.851.000 6.309.000 5.083.000 6.128.000 4.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.823.000 5.774.000 5.033.000 5.024.000 3.604.000
Likviditetsgrad 1 2 11.8 101.7 5.6 6.9
Likviditetsgrad 2 2 11.8 101.7 5.6 6.9
Soliditet 99.1 9 98.2 81.1 83.6
Resultatgrad 1 81.4 -11.8 82.0 46.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 15.6 0.5 32.2 12.6
Signatur
11.10.2016
STYREFORMANN.
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex