Storm Studios AS
Juridisk navn:  Storm Studios AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24200500
Nedre Gate 7 Nedre Gate 7 Fax: 24200501
0551 Oslo 551 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983957781
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 11/23/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: storm studio as
Revisor: Tk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.79%
Resultat  
  
1872.73%
Egenkapital  
  
-20.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.931.000 17.119.000 23.029.000 21.197.000 14.835.000
Resultat: 217.000 11.000 3.542.000 1.978.000 1.102.000
Egenkapital: 3.220.000 4.051.000 4.045.000 2.588.000 1.805.000
Regnskap for  Storm Studios AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.931.000 17.119.000 23.029.000 21.197.000 14.835.000
Driftskostnader -24.082.000 -17.002.000 -19.521.000 -16.920.000 -13.691.000
Driftsresultat -151.000 116.000 3.508.000 4.277.000 1.144.000
Finansinntekter 449.000 133.000 69.000 373.000 9.000
Finanskostnader -81.000 -239.000 -35.000 -2.671.000 -50.000
Finans 368.000 -106.000 34.000 -2.298.000 -41.000
Resultat før skatt 217.000 11.000 3.542.000 1.978.000 1.102.000
Skattekostnad -48.000 -5.000 -853.000 -395.000 -252.000
Årsresultat 170.000 6.000 2.688.000 1.583.000 850.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 912.000 781.000 709.000 578.000 3.675.000
Sum omløpsmidler 9.396.000 7.832.000 9.782.000 9.514.000 4.037.000
Sum eiendeler 10.308.000 8.613.000 10.491.000 10.092.000 7.712.000
Sum opptjent egenkapital 3.120.000 2.951.000 2.945.000 1.488.000 705.000
Sum egenkapital 3.220.000 4.051.000 4.045.000 2.588.000 1.805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.088.000 4.563.000 6.445.000 7.504.000 5.907.000
Sum gjeld og egenkapital 10.308.000 8.614.000 10.490.000 10.092.000 7.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.920.000 17.093.000 23.002.000 21.193.000 14.825.000
Andre inntekter 11.000 26.000 27.000 4.000 10.000
Driftsinntekter 23.931.000 17.119.000 23.029.000 21.197.000 14.835.000
Varekostnad -1.078.000 -1.683.000 -1.872.000 -1.158.000 -1.268.000
Lønninger -18.068.000 -12.343.000 -14.306.000 -12.473.000 -9.650.000
Avskrivning -462.000 -283.000 -98.000 -201.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.474.000 -2.693.000 -3.245.000 -3.088.000 -2.451.000
Driftskostnader -24.082.000 -17.002.000 -19.521.000 -16.920.000 -13.691.000
Driftsresultat -151.000 116.000 3.508.000 4.277.000 1.144.000
Finansinntekter 449.000 133.000 69.000 373.000 9.000
Finanskostnader -81.000 -239.000 -35.000 -2.671.000 -50.000
Finans 368.000 -106.000 34.000 -2.298.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -800.000 0
Årsresultat 170.000 6.000 2.688.000 1.583.000 850.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 63.000 69.000 533.000 928.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 865.000 718.000 640.000 45.000 245.000
Sum varige driftsmidler 865.000 718.000 640.000 45.000 245.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.501.000
Sum anleggsmidler 912.000 781.000 709.000 578.000 3.675.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.648.000 2.846.000 3.831.000 2.522.000 1.734.000
Andre fordringer 884.000 737.000 188.000 390.000 609.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.865.000 4.249.000 5.762.000 6.602.000 1.695.000
Sum omløpsmidler 9.396.000 7.832.000 9.782.000 9.514.000 4.037.000
Sum eiendeler 10.308.000 8.613.000 10.491.000 10.092.000 7.712.000
Sum opptjent egenkapital 3.120.000 2.951.000 2.945.000 1.488.000 705.000
Sum egenkapital 3.220.000 4.051.000 4.045.000 2.588.000 1.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.620.000 1.620.000 1.620.000 3.361.000 3.063.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 461.000 781.000 701.000 829.000 518.000
Betalbar skatt 31.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.325.000 1.134.000 1.269.000 1.604.000 1.297.000
Utbytte 0 0 0 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.651.000 1.028.000 2.855.000 1.709.000 1.029.000
Sum kortsiktig gjeld 7.088.000 4.563.000 6.445.000 7.504.000 5.907.000
Sum gjeld og egenkapital 10.308.000 8.614.000 10.490.000 10.092.000 7.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.308.000 3.269.000 3.337.000 2.010.000 -1.870.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.5 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.5 1.3 0.7
Soliditet 31.2 4 38.6 25.6 23.4
Resultatgrad -0.6 0.7 15.2 20.2 7.7
Rentedekningsgrad -1.9 0.5 100.2 1.6 23.1
Gjeldsgrad 2.2 1.1 1.6 2.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.9 34.1 46.1 15.0
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex