Sulzer Pumps Wastewater Norway As
Juridisk navn:  Sulzer Pumps Wastewater Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67554700
Postboks 473 Industriveien 40 Fax: 67548603
1302 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 933738302
Aksjekapital: 502.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 6/10/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.81%
Resultat  
  
-62.56%
Egenkapital  
  
-105.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 143.578.000 157.449.000 140.559.000 137.656.000 147.630.000
Resultat: -17.908.000 -11.016.000 4.377.000 4.682.000 4.273.000
Egenkapital: -743.000 13.359.000 21.865.000 22.603.000 25.466.000
Regnskap for  Sulzer Pumps Wastewater Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 143.578.000 157.449.000 140.559.000 137.656.000 147.630.000
Driftskostnader -160.817.000 -167.606.000 -136.378.000 -133.259.000 -143.227.000
Driftsresultat -17.239.000 -10.156.000 4.181.000 4.396.000 4.403.000
Finansinntekter 424.000 113.000 293.000 300.000 145.000
Finanskostnader -1.092.000 -972.000 -97.000 -14.000 -275.000
Finans -668.000 -859.000 196.000 286.000 -130.000
Resultat før skatt -17.908.000 -11.016.000 4.377.000 4.682.000 4.273.000
Skattekostnad 3.805.000 2.511.000 -1.115.000 -1.303.000 -1.196.000
Årsresultat -14.103.000 -8.506.000 3.262.000 3.379.000 3.077.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.441.000 19.081.000 6.286.000 4.135.000 4.252.000
Sum omløpsmidler 90.084.000 60.644.000 43.776.000 51.780.000 55.172.000
Sum eiendeler 110.525.000 79.725.000 50.062.000 55.915.000 59.424.000
Sum opptjent egenkapital -17.992.000 -3.890.000 4.616.000 5.354.000 8.217.000
Sum egenkapital -743.000 13.359.000 21.865.000 22.603.000 25.466.000
Sum langsiktig gjeld 611.000 1.392.000 2.227.000 1.487.000 1.846.000
Sum kortsiktig gjeld 110.658.000 64.974.000 25.970.000 31.826.000 32.112.000
Sum gjeld og egenkapital 110.526.000 79.725.000 50.062.000 55.916.000 59.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.578.000 156.869.000 139.937.000 137.031.000 147.034.000
Andre inntekter 0 580.000 622.000 625.000 596.000
Driftsinntekter 143.578.000 157.449.000 140.559.000 137.656.000 147.630.000
Varekostnad -80.881.000 -84.379.000 -83.927.000 -85.453.000 -91.640.000
Lønninger -52.983.000 -52.754.000 -32.434.000 -31.260.000 -31.498.000
Avskrivning -2.683.000 -1.442.000 -199.000 -244.000 -348.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.270.000 -29.031.000 -19.818.000 -16.302.000 -19.741.000
Driftskostnader -160.817.000 -167.606.000 -136.378.000 -133.259.000 -143.227.000
Driftsresultat -17.239.000 -10.156.000 4.181.000 4.396.000 4.403.000
Finansinntekter 424.000 113.000 293.000 300.000 145.000
Finanskostnader -1.092.000 -972.000 -97.000 -14.000 -275.000
Finans -668.000 -859.000 196.000 286.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 -6.242.000 -2.926.000
Årsresultat -14.103.000 -8.506.000 3.262.000 3.379.000 3.077.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.370.000 9.627.000 0 0 781.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.302.000 1.540.000 112.000 0 0
Driftsløsøre 1.878.000 2.034.000 27.000 0 545.000
Sum varige driftsmidler 3.180.000 3.574.000 139.000 0 545.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.892.000 5.880.000 6.147.000 4.135.000 2.926.000
Sum anleggsmidler 20.441.000 19.081.000 6.286.000 4.135.000 4.252.000
Varebeholdning 48.824.000 8.024.000 10.705.000 9.414.000 11.039.000
Kundefordringer 29.915.000 44.288.000 25.376.000 31.452.000 33.247.000
Andre fordringer 1.204.000 581.000 7.514.000 0 334.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.007.000 0 0 229.000 236.000
Sum omløpsmidler 90.084.000 60.644.000 43.776.000 51.780.000 55.172.000
Sum eiendeler 110.525.000 79.725.000 50.062.000 55.915.000 59.424.000
Sum opptjent egenkapital -17.992.000 -3.890.000 4.616.000 5.354.000 8.217.000
Sum egenkapital -743.000 13.359.000 21.865.000 22.603.000 25.466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 611.000 1.392.000 2.227.000 1.487.000 1.846.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 611.000 1.392.000 2.227.000 1.487.000 1.846.000
Leverandørgjeld 19.044.000 12.191.000 8.978.000 0 9.806.000
Betalbar skatt 1.000 0 448.000 0 1.885.000
Skyldig offentlige avgifter 9.949.000 11.419.000 4.283.000 0 3.696.000
Utbytte 0 0 -4.000.000 -6.242.000 -2.926.000
Annen kortsiktig gjeld 81.664.000 41.364.000 8.261.000 31.826.000 13.799.000
Sum kortsiktig gjeld 110.658.000 64.974.000 25.970.000 31.826.000 32.112.000
Sum gjeld og egenkapital 110.526.000 79.725.000 50.062.000 55.916.000 59.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.574.000 -4.330.000 17.806.000 19.954.000 23.060.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 1.3 1.4 1.4
Soliditet -0.7 16.8 43.7 40.4 42.9
Resultatgrad -6.5 3 3.2 3.0
Rentedekningsgrad -15.8 -10.4 43.1 335.4 16.5
Gjeldsgrad -149.8 5 1.3 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet -15.2 -12.6 8.9 8.4 7.7
Signatur
24.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER OG ETT
STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex