Suya As
Juridisk navn:  Suya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Akslabakken 14 Akslabakken 14 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 919922087
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1716.67%
Egenkapital  
  
404.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 97.000 -6.000
Egenkapital: 121.000 24.000
Regnskap for  Suya As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -6.000
Finansinntekter 97.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 97.000 0
Resultat før skatt 97.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 97.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 15.000
Sum omløpsmidler 109.000 9.000
Sum eiendeler 121.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 -6.000
Sum egenkapital 121.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 121.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -6.000
Driftskostnader -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -6.000
Finansinntekter 97.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 97.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 97.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 15.000
Sum anleggsmidler 12.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 109.000 9.000
Sum omløpsmidler 109.000 9.000
Sum eiendeler 121.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 -6.000
Sum egenkapital 121.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 121.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 79.3
Signatur
20.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex