Tønsberg Hovedvegfinans AS
Juridisk navn:  Tønsberg Hovedvegfinans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81511080
Ingeniør Rybergs Gate 99 Ingeniør Rybergs Gate 99 Fax: 32831222
3027 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 981132068
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.79%
Resultat  
  
-47.37%
Egenkapital  
  
1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 6.120.000 145.302.000 160.977.000 153.195.000 160.964.000
Resultat: 10.000 19.000 12.000 11.000 10.000
Egenkapital: 676.000 666.000 648.000 635.000 624.000
Regnskap for  Tønsberg Hovedvegfinans AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 6.120.000 145.302.000 160.977.000 153.195.000 160.964.000
Driftskostnader -6.354.000 -145.823.000 -158.658.000 -145.391.000 -148.498.000
Driftsresultat -235.000 -521.000 2.319.000 7.804.000 12.466.000
Finansinntekter 244.000 640.000 573.000 472.000 550.000
Finanskostnader 0 -100.000 -2.879.000 -8.264.000 -13.005.000
Finans 244.000 540.000 -2.306.000 -7.792.000 -12.455.000
Resultat før skatt 10.000 19.000 12.000 11.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 19.000 12.000 11.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 96.586.000 226.435.000 358.603.000
Sum omløpsmidler 28.427.000 104.762.000 36.150.000 42.897.000 40.208.000
Sum eiendeler 28.427.000 104.762.000 132.736.000 269.332.000 398.811.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 166.000 148.000 135.000 124.000
Sum egenkapital 676.000 666.000 648.000 635.000 624.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 25.601.000 170.000.000 299.000.000
Sum kortsiktig gjeld 27.751.000 104.093.000 106.487.000 98.697.000 99.187.000
Sum gjeld og egenkapital 28.427.000 104.761.000 132.736.000 269.332.000 398.811.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.813.000 139.449.000 154.477.000 149.100.000 153.225.000
Andre inntekter 2.306.000 5.853.000 6.500.000 4.095.000 7.739.000
Driftsinntekter 6.120.000 145.302.000 160.977.000 153.195.000 160.964.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -43.000 -45.000 -136.221.000 -85.000 -36.000
Avskrivning -7.690.000 -124.485.000 -17.996.000 -133.085.000 -127.939.000
Nedskrivning 0 0 -2.210.000 0 0
Andre driftskostnader 1.379.000 -21.293.000 -2.231.000 -12.221.000 -20.523.000
Driftskostnader -6.354.000 -145.823.000 -158.658.000 -145.391.000 -148.498.000
Driftsresultat -235.000 -521.000 2.319.000 7.804.000 12.466.000
Finansinntekter 244.000 640.000 573.000 472.000 550.000
Finanskostnader 0 -100.000 -2.879.000 -8.264.000 -13.005.000
Finans 244.000 540.000 -2.306.000 -7.792.000 -12.455.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 19.000 12.000 11.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 96.203.000 225.648.000 357.539.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 383.000 787.000 1.063.000
Sum varige driftsmidler 0 0 383.000 787.000 1.063.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 96.586.000 226.435.000 358.603.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.146.000 13.783.000 13.182.000 14.529.000
Andre fordringer 0 0 910.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.427.000 100.616.000 21.457.000 29.714.000 25.679.000
Sum omløpsmidler 28.427.000 104.762.000 36.150.000 42.897.000 40.208.000
Sum eiendeler 28.427.000 104.762.000 132.736.000 269.332.000 398.811.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 166.000 148.000 135.000 124.000
Sum egenkapital 676.000 666.000 648.000 635.000 624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 25.601.000 170.000.000 299.000.000
Leverandørgjeld 27.000 4.223.000 10.222.000 5.457.000 9.396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 10.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.721.000 99.867.000 96.262.000 93.229.000 89.786.000
Sum kortsiktig gjeld 27.751.000 104.093.000 106.487.000 98.697.000 99.187.000
Sum gjeld og egenkapital 28.427.000 104.761.000 132.736.000 269.332.000 398.811.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 669.000 -70.337.000 -55.800.000 -58.979.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 1 1 0.4 0.5 0.5
Soliditet 2.4 0.6 0.5 0.2 0.2
Resultatgrad -3.8 -0.4 1.4 5.1 7.7
Rentedekningsgrad -5.2 1.0 1.0 1.0
Gjeldsgrad 41.1 156.3 203.8 423.1 638.1
Total kapitalrentabilitet 0 0.1 2.2 3.1 3.3
Signatur
09.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex