Tønsberg Hovedvegfinans AS
Juridisk navn:  Tønsberg Hovedvegfinans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81511080
Ingeniør Rybergs Gate 99 Ingeniør Rybergs Gate 99 Fax: 32831222
3027 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 981132068
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.67%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
2.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 204.000 6.120.000 145.302.000 160.977.000 153.195.000
Resultat: 20.000 10.000 19.000 12.000 11.000
Egenkapital: 696.000 676.000 666.000 648.000 635.000
Regnskap for  Tønsberg Hovedvegfinans AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 204.000 6.120.000 145.302.000 160.977.000 153.195.000
Driftskostnader -351.000 -6.354.000 -145.823.000 -158.658.000 -145.391.000
Driftsresultat -147.000 -235.000 -521.000 2.319.000 7.804.000
Finansinntekter 167.000 244.000 640.000 573.000 472.000
Finanskostnader 0 0 -100.000 -2.879.000 -8.264.000
Finans 167.000 244.000 540.000 -2.306.000 -7.792.000
Resultat før skatt 20.000 10.000 19.000 12.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 10.000 19.000 12.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 96.586.000 226.435.000
Sum omløpsmidler 3.795.000 28.427.000 104.762.000 36.150.000 42.897.000
Sum eiendeler 3.795.000 28.427.000 104.762.000 132.736.000 269.332.000
Sum opptjent egenkapital 196.000 176.000 166.000 148.000 135.000
Sum egenkapital 696.000 676.000 666.000 648.000 635.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 25.601.000 170.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.099.000 27.751.000 104.093.000 106.487.000 98.697.000
Sum gjeld og egenkapital 3.795.000 28.427.000 104.761.000 132.736.000 269.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.813.000 139.449.000 154.477.000 149.100.000
Andre inntekter 204.000 2.306.000 5.853.000 6.500.000 4.095.000
Driftsinntekter 204.000 6.120.000 145.302.000 160.977.000 153.195.000
Varekostnad -44.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -43.000 -45.000 -136.221.000 -85.000
Avskrivning -307.000 -7.690.000 -124.485.000 -17.996.000 -133.085.000
Nedskrivning 0 0 0 -2.210.000 0
Andre driftskostnader 0 1.379.000 -21.293.000 -2.231.000 -12.221.000
Driftskostnader -351.000 -6.354.000 -145.823.000 -158.658.000 -145.391.000
Driftsresultat -147.000 -235.000 -521.000 2.319.000 7.804.000
Finansinntekter 167.000 244.000 640.000 573.000 472.000
Finanskostnader 0 0 -100.000 -2.879.000 -8.264.000
Finans 167.000 244.000 540.000 -2.306.000 -7.792.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 10.000 19.000 12.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 96.203.000 225.648.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 383.000 787.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 383.000 787.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 96.586.000 226.435.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 4.146.000 13.783.000 13.182.000
Andre fordringer 0 0 0 910.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.785.000 28.427.000 100.616.000 21.457.000 29.714.000
Sum omløpsmidler 3.795.000 28.427.000 104.762.000 36.150.000 42.897.000
Sum eiendeler 3.795.000 28.427.000 104.762.000 132.736.000 269.332.000
Sum opptjent egenkapital 196.000 176.000 166.000 148.000 135.000
Sum egenkapital 696.000 676.000 666.000 648.000 635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 25.601.000 170.000.000
Leverandørgjeld 3.000 27.000 4.223.000 10.222.000 5.457.000
Betalbar skatt 2.749.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 3.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 344.000 27.721.000 99.867.000 96.262.000 93.229.000
Sum kortsiktig gjeld 3.099.000 27.751.000 104.093.000 106.487.000 98.697.000
Sum gjeld og egenkapital 3.795.000 28.427.000 104.761.000 132.736.000 269.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 696.000 676.000 669.000 -70.337.000 -55.800.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 0.4 0.5
Soliditet 18.3 2.4 0.6 0.5 0.2
Resultatgrad -72.1 -3.8 -0.4 1.4 5.1
Rentedekningsgrad -5.2 1.0 1.0
Gjeldsgrad 4.5 41.1 156.3 203.8 423.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 0 0.1 2.2 3.1
Signatur
09.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex