Tablo As
Juridisk navn:  Tablo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Magnus Svanes Storhaugen 5A Bjørgeveien 356 Fax:
5009 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915967191
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
158.16%
Resultat  
  
177.59%
Egenkapital  
  
156.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.135.000 827.000 66.000
Resultat: 161.000 58.000 -12.000
Egenkapital: 203.000 79.000 30.000
Regnskap for  Tablo As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.135.000 827.000 66.000
Driftskostnader -1.969.000 -769.000 -78.000
Driftsresultat 166.000 58.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0
Finans -5.000 0 0
Resultat før skatt 161.000 58.000 -12.000
Skattekostnad -37.000 -9.000 0
Årsresultat 124.000 49.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.124.000 414.000 133.000
Sum eiendeler 1.124.000 414.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 34.000 -14.000
Sum egenkapital 203.000 79.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 921.000 335.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.124.000 413.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.135.000 824.000 66.000
Andre inntekter 0 3.000 0
Driftsinntekter 2.135.000 827.000 66.000
Varekostnad -1.746.000 -619.000 -43.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -150.000 -35.000
Driftskostnader -1.969.000 -769.000 -78.000
Driftsresultat 166.000 58.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0
Finans -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 124.000 49.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 701.000 296.000 61.000
Kundefordringer 5.000 5.000 0
Andre fordringer 216.000 80.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 202.000 34.000 54.000
Sum omløpsmidler 1.124.000 414.000 133.000
Sum eiendeler 1.124.000 414.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 34.000 -14.000
Sum egenkapital 203.000 79.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 716.000 277.000 130.000
Betalbar skatt 37.000 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter -23.000 -21.000 -28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 70.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 921.000 335.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.124.000 413.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 203.000 79.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.7
Soliditet 18.1 19.1 22.6
Resultatgrad 7.8 7 -18.2
Rentedekningsgrad 33.2
Gjeldsgrad 4.5 4.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 14.8 1
Signatur
09.08.2017
SIGNATUR
SVANES MAGNUS
Prokurister
09.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex